Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 20кV през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259, 58731.10.238, ПИ 58829.173.241, 58731.10.474 и 58731.10.241 по КККР на землище с.Пряпорец и право на строеж за вграждане на два нови електрически стълба от обект: “ Изместване на въздушна линия 20кV извод “Железник – Арпезос ” в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”.

Уважаеми общински съветници,

За реализиране на инвестиционното намерение за “Изместване на въздушна линия 20кV извод “Железник – Арпезос” в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през УПИ в кв.12 и кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”, заложено в капиталовия списък на обектите за строителство през 2021год. е изготвен проект съгласно одобрения с Решение №27 от 29.04.2021год. на Общинския съвет – с.Черноочене Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП- ПП/ на трасето на подземния ел. кабел 20кV, преминаващо през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259 и 58731.10.238 – пасища, ПИ с идентификатор 58731.10.474 – нива и ПИ с идентификатор 58731.10.241 – селскостопански път по КККР на землище с.Пряпорец, общ.Черноочене. Съгласно изработения проект и нормативите за сервитут на подземни ел. кабели СН, кабел 20кV създава сервитут – зона с ограничен режим на ползване с ширина 1.0м / по 0.5м от двете страни на кабела/ и обща дължина 330.98м1 или 330.98кв.м. върху гореизброените поземлени имоти.
Проекта предвижда вграждане на два нови стълба /тип ЖР/ – стълб №14, попадащ в поземлен имот с идентификатор 58731.10.238 и стълб №14/1 – в ПИ с идентификатор 58731.10.261 по КККР на землище с.Пряпорец, за което са необходими по 4кв.м. земя за всеки стълб.
За издаване на Разрешение за строеж е необходимо да се учреди на “ЕР ЮГ” ЕАД възмездно право на преминаване и право на прокарване /т.н. сервитут / за подземния ел.кабел 20кV с дължина 330.98м1, с обща площ на сервитута 330.98кв.м. и право на строеж върху 8 кв.м. земя за вграждане на два нови ел. стълба, и в тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8 от ЗОС във връзка с чл.1 и чл.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, и във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.3т.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ и във връзка с Решение №07/28.01.2021г. т.4 и Решение №27/29.04.2021г.т.2 на ОбС-Черноочене

Р Е Ш И:

1.Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8 и чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене, ОДОБРЯВА изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, възлизаща на 174,69лв. за право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ върху 330.98кв.м. през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259 и 58731.10.238 и 58731.10.474 и пазарна оценка, възлизаща на 68.00лв. за право на строеж върху 4кв.м. от имот с идентификатор 58731.10.238 и 4кв.м. от имот с идентификатор 58731.10.261 по КККР на землище с.Пряпорец, общ.Черноочене.
2.Упълномощава кмета на общината да учреди на “ЕРЮГ” ЕАД право на преминаване и право на прокарване /сервитут/ върху обща площ 330.98кв.м. през общински имоти с идентификатори 58731.10.261, 58731.10.242, 58731.10.282, 58731.10.259 58731.10.238 и 58731.10.474 съгласно ПУП-ПП и регистъра на засегнатите имоти и право на строеж върху 4кв.м. от имот с идентификатор 58731.10.238 и 4кв.м. от имот с идентификатор 58731.10.261 по КККР на землище с.Пряпорец, общ.Черноочене.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А.ОСМАН/ с.Черноочене
юли, 2021год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева