Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 17.06.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС Черноочене, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на предвидена, но не реализирана улица в участъка от О.Т./осова точка/ 10 до О.Т.19 по Кадастрално-регулационния план на с. Пчеларово от 1980г., с дължина 75м, предвидена да премине през имоти с пл.сн.№20, пл.сн.№21 и пл.сн.№ 22 в кв.4, като улицата се измести по съществуващо на място трасе намиращо се между поземлени имоти с пл.сн.№№27 и 342 и поземлени имоти с пл.сн.№№23 и 24 по плана на с.Пчеларово и поземлен имот с пл. сн.№21, кв.4 по КРП на с.Пчеларово, общ.Черноочене, се урегулира по имотни граници.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно именуване на улици.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки, посочени в дневния ред на заседанието.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарна цена на имот – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/