Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процес на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2021 година.
Предлагам за актуализация следните обекти:
– обект: „Закупуване на автомобил“ да се увеличи с 6 537 лв.
– обект: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на нови площадки за игри и обучение и благоустрояване на двора на ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене, обл. Кърджали“ да се намали със 36 073 лв.;
– нов обект: „Закупуване на компютри (лаптопи) – 3 броя“ за изпълнение на проект „Асистентска подкрепа“ с източник на финансиране п-ф 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини“, с обща стойност 3 340 лв. Увеличението на п-ф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ в дейност „Социални услуги в домашна среда“ е за сметка на намалението на „Издръжка“.
– нов обект: „Допълнително водоснабдяване с. Йончево, общ. Черноочене“, с обща стойност 3 223 лв.;
– обект: „Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности на Път I-5 „Хасково-Черноочене-Кърджали-Маказа“ в урбанизираната територия на с. Черноочене при км 327+656, 328+100, 328+835“, да се увеличи с 11 778 лв.;
– обект: „Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности на Път III-506 „Сусам – Хасковски мин, бани-Караманци-Петелово-(Конуш-Черноочене) при км 43+200, 43+320 в урбанизираната територия на с. Петелово, община Черноочене“, да се увеличи с 4 793 лв.;
– обект: „Изработка и монтаж на метален навес – обществена спирка в с. Комунига, общ. Черноочене“, с обща стойност 3 524 лв.;
– обект: „Изработване на Технически инвестиционен проект за обект: „Път KRZ 2435/II-58, Габрово – Комунига/- Черна нива – Ново селище – Бакалите – /KRZ1343/ (Участък от центъра на с. Бакалите до път KRZ 1434)“ да се увеличи с 2 251 лв.
– нов обект: „Изработка и монтаж на метална кабина – обществена спирка в махала Средска, кметство Женда (1 спирка) и в разклона за с. Стражница, общ. Черноочене ( 1 спирка)“, с обща стойност 3 967 лв.;
– нов обект: „Закупуване на компютри за изпълнение на проект – 3 броя компютри“, за изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-072-C01 „Патронажна грижа +“ с обща стойност 3 298 лв. Източник на финансиране е от средства от ЕС администрирани от НФ-КСФ;
След направената актуализация общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2021 година ще се увеличава с 6 638 лв. и ще възлиза на 2 814 579 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2021 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист Бюджет

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

Приложение:

KAPITALOVI_RAZHODI_juni_2021