Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), вътрешния одит в публичния сектор се осъществява от звено за вътрешен одит, изградено в структурата на организацията. Вътрешния одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена за носи полза и да подобрява дейността на общината. Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на ръководителя на организацията за изпълнение на задълженията произтичащи от ЗВОПС.
Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор звено за вътрешен одит задължително се изгражда в общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв. През последните години бюджета на Община Черноочене надхвърля 10 млн. лв., поради което за нас възниква задължението да изграждаме нова структурна единица за осъществяване на дейностите по ЗВОПС. Минималната численост на звено „Вътрешен одит” съгласно същия закон е двама вътрешни одитори – ръководител на вътрешния одит и стажант-одитор.
Предлагам на вашето внимание следната актуализация на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене, считано от 01.07.2021 г.:
1. Да се закрие длъжността „Вътрешен одитор“.
2. Да се изгради „Звено за Вътрешен одит“ с двама вътрешни одитори – ръководител на вътрешния одит и стажант-одитор.
3. Да се увеличи общата численост на персонала в Община Черноочене с 1 (една) бройка – длъжност „Стажант одитор“.

Приложение: Структура на общинската администрация
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет с. Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с 12, ал. 2, т. 3 от ЗВОПС

РЕШИ:

Одобрява следната актуализация на структурата и промяна в числеността на Общинска администрация с. Черноочене, считано от 01.07.2021 г.:
1. Да се закрие длъжността „Вътрешен одитор“.
2. Да се изгради „Звено за Вътрешен одит“ с двама вътрешни одитори – ръководител на вътрешния одит и стажант-одитор.
3. Да се увеличи общата численост на персонала в Община Черноочене с 1 (една) бройка – длъжност „Стажант одитор“.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене

Съгласувал:

Наим Реджеб
Юрисконсулт

Приложение:

Структура