Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

Съобщения

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Община Черноочене уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг за закупуване на автомобил за дейността на общинска администрация.
За експедитивното и безопасно изпълнение на основната дейност в Община Черноочене възникна необходимост от закупуване на един брой нов автомобил.
Поради ограничените възможности на общинския бюджет е целесъобразно този проект – закупуване на един брой автомобил за обезпечаване на дейността на Община Черноочене, да бъде изпълнен при следните условия:
1. Да бъде закупен един брой нов автомобил;
2. Доставката да бъде осъществена при условията на финансов лизинг (дългосрочен дълг).
При този вид договори – за финансов лизинг, Лизингодателят обезпечава лизинговата вещ до окончателното изплащане и я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаща за това лизингови вноски. Този вид плащане не ангажира еднократно голям финансов ресурс.
• Максимален размер на дълга – до 60 457 лева, с включен ДДС;
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
• Цел – закупуване на един брой автомобил за обезпечаване на дейността на Община Черноочене;
• Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
• Авансова вноска – 15 % от цената на актива, плюс еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.);
• Условия за погасяване:
– на месечни вноски, съгласно погасителен план;
• Срок за погасяване – финансов лизинг със срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на договора;
• Максимален лихвен процент – до 7.14%

Общественото обсъждане ще се проведе в залата на НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене, при спазване на всички противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването на 17.06.2021 година от 14:00 часа. За допълнителна информация относно изпълнението на проекта се обръщайте към Община Черноочене на тел.: 03691 62-28 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., стая номер 14 – Неджатин Салим – Директор на дирекция „Обща администрация“, или изпращайте Вашите предложения и становища на електронна поща obshtina_chernoochene@abv.bg.

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене