Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен
план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на предвидена , но не реали-зирана улица в участъка от О.Т./осова точка/ 10 до О.Т.19 по Кадастрално-регула-ционния план на с. Пчеларово от 1980г., с дължина 75м, предвидена да премине през имоти с пл.сн.№20, пл.сн.№21 и пл.сн.№ 22 в кв.4, като улицата се измести по съще-ствуващо на място трасе намиращо се между поземлени имоти с пл.сн.№№27 и 342 и поземлени имоти с пл.сн.№№23 и 24 по плана на с.Пчеларово и поземлен имот с пл. сн.№21, кв.4 по КРП на с.Пчеларово, общ.Черноочене се урегулира по имотни граници.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля на заседание на Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а , ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление вх.№94-00-1137/12.05.2021год. от собственника на имот с пл.сн.№21, кв.4 по
Кадастрално-регулационния план на с.Пчеларово, одобрен със Заповед №317 от 06.06.1980год., общ.Черноочене, да се вземе Решение за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на с.Пчеларово от 1980год., с който предвидената в Регулационния план, но не реализи-рана досега улица от О.Т.10 до О.Т.19, с дължина към 75м., предвидена през имоти с пл.сн.№20, пл.сн.№21 и пл.сн.№22, се измени така, че да премине по съществуващо на място трасе на улица, намиращо се между поземлени имоти с пл.сн.№№27 и 342 и поземлени имоти с пл.сн.№№23 и 24 по плана на с.Пчеларово от 1980год., с което в границите на квартал 4 по плана от 1980год. ще се включат застроени с жилищни сгради имоти с пл.сн.№23, пл.сн.№24 и пл.сн.№26, които по отменения план на с.Пчеларово от 1939год. са били урегулирани и имат достъп от съществуващи улици, и поземлен имот с пл.сн.№21, кв.4 по КРП на с.Пчеларово, общ.Черноочене се урегулира по имотни граници.
С предложеното изменение в Регулационния план на с. Пчеларово ще се създаде възможност поземлен имот с пл.сн.№21, кв.4 по плана на с.Пчеларово от 1980год. да се застрои.
С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
с.Черноочене /А. ОСМАН /
м.юни, 2021год.

Съгласувал: ………….юрисконсулт Н. Реджеб
изготвила:инж. Н.Милева

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общински съвет -Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а , ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на с. Пчеларово от 1980год. , с което:
1. Да се измени участък от улица от О.Т./осова точка/ 10 до О.Т.19 по Кадастрално-регулационния план на с. Пчеларово от 1980г., с дължина 75м, предвидена в Регулационния план на с. Пчеларово от 1980год., но не реализирана досега, като в проекта за изменение на ПУП-ПР се предвиди улицата да премине по съществуващо на място трасе, намиращо се между поземлени имоти с пл.сн. №№27 и 342 и поземлени имоти с пл.сн.№№23 и 24 по плана на с.Пчеларово, с ширина 6.0м / 4.5м пътно платно и 1.5м.тротоар/.
2. Поземлен имот пл. сн.№21, кв.4 по КРП на с.Пчеларово, общ.Черноочене да се урегулира според изменената улична регулация и имотните му граници, като страничните регулационни линии за имота и регулационната линия към дъното на имота се поставят в съответствие с имотните му граници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Бедрие Газиюмер/