Покана за заседание на Общинския съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 29.04.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 г., изм. и доп. с Решение №20/27.12.07 г, изм. с Решение №40/28.08.08 г., изм. и доп. с Решение №4/29.01.09 г, изм. с Решение №33/23.04.09 г., изм. с Решение №58/03.09.09 г., изм. и доп. с Решение №03/28.01.10 г., изм. с Решение №36/10.06.10 г, изм. и доп. с Решение №46/28.09.10 г., изм. и доп. с Решение №06/27.01.11 г., доп. с Решение №60/21.07.11 г., доп. с Решение №52/09.05.12 г., изм. с Решение №79/24.07.12 г., изм. и доп. с Решение №124/18.12.12 г., изм. и доп. с Решение №78/20.12.13 г., изм. с Решение №05/29.01.15 г., доп. с Решение №42/09.06.15г., изм. и доп. с Решение №36/28.04.16 г., изм. с Решение №84/27.10.16 г., изм. и доп. с Решение №36/04.04.17 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение № 107 от 16.12.2020 г. /.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Черноочене, съгласно член 27 от Закона за социалните услуги.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 27 в землището на с.Пчеларово, общ. Черноочене».
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на ел. кабел 20кVот обект: «Изместване на ВЛСН /20кV/ извод «Железник – Арпезос» в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4, преминаващ през УПИ в кв.14 по ПУП на с.Пряпорец, общ.Черноочене”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/256-О.Т.31-О.Т.257-О.Т.41 – О.Т.274 до О.Т.49 по Регулационния план на с.Черноочене от 1982г., предвидена да премине през имоти с идентификатори 81236.501.10, 81236.501.12 и 81236.501.13 по КККР на с.Черноочене, като се предвиди улица с ширина 6.0м, преминаващо по съществуваща на място асфалтирана улица, отразена в КККР на с.Черноочене като имот с идентификатор 81236.501.149 и НТП /начин на трайно ползване/ второстепенна улица, и за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 81236.501.12 по Кадастралната карта на с.Черноочене, общ.Черноочене по имотни граници.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост на община Черноочене през 2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарна цена на имот – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/