Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №107 от 16.12.2020 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Председател на ОбС – Черноочене:

/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/