Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №106 от 16.12.2020 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни /НРУОССЖ/ от 21.11.2013 г. на територията на община Черноочене.

Председател на ОбС – Черноочене:

/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/