Обявление

Съобщения

На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене
Кметът на Община Черноочене – Айдън Осман
Кани всички граждани на общината на

Публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община Черноочене за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 20.01.2020 година /сряда/ от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене