Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на Общински съвет-Черноочене

ОТНОСНО: Изменение в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – с.Черноочене, област Кърджали

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, чийто размер се определя с решение на Общинския съвет.
Настоящото предложение за промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници е продиктувано от увеличения размер на минималната работна заплата в страната от 610 лв. на 650 лв. (чл.61 от ЗДБРБ за 2021 г.), от предвиденото увeличение на заплатите на заетите в общинска администрация и от необходимостта от предоставяне на възможност на общинските съветници да изпълняват пълноценно своите задължения.
В тази връзка предлагам Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 2, т.2 от ЗМСМА, Общинският съвет приема изменение в Правилника за организацията и дейността на ОбС – с.Черноочене, област Кърджали, както следва:
– В чл. 55, ал. 3, т. 2, текстът „170.00 лв. (сто и седемдесет лева)” се заменя с „200.00 лв. (двеста лева)”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)