Съобщение

Съобщения

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене на 08.12.2020 г. Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем /Приета с Решение № 27 от 12.05.2005 г. на Общински съвет – Черноочене/, общинска администрация Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.
Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

Кмет на Община Черноочене:
/Айдън Осман/