Обява

Търгове

На основание чл.50 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, Заповед № 1066 от 08. 12. 2020 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №63/29.06.2020 г.; №86/12.10.2020 г. и №99/23.11.2020г. на ОбС – с.Черноочене,

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.12.2020 г. от 10,00 часа в салона на общината в с. Черноочене за:

I. За продажба на:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-46 в кв.8 с пл.сн. №46 с площ 1060 м.кв. по КРП на с. Бели вир, махала Повиен, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №297/30.10.2017 г., с начална тръжна цена 10 963,00 лв. /десет хиляди деветстотин шестдесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
2. Незастроен ПИ с пл.сн. №87 с площ 1660 кв.м. по КРП на с. Свободиново, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №185/29.07.2014 г., с начална тръжна цена 13 747,00 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
3. Незастроен ПИ с пл.сн.№86 с площ 1200 кв.м. по КРП на с. Свободиново, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №184/29.07.2014 г., с начална тръжна цена 9 805,00 лв. /девет хиляди осемстотин и пет лв. и 00 ст./без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.202 с площ 524 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №738/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 11 677,00 лв. /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.203 с площ 527 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №739/08.09.2020 г., с начална тръжна цена 11 743,00 лв. /единадесет хиляди седемстотин четиридесет и три лв. и 00 ст./ без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.222 с площ 591 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №747/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 13 170,00 лв. /тринадесет хиляди сто и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.223 с площ 572 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №748/09.09.2020 г., с начална тръжна цена 12 747,00 лв. /дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС.
8. Урегулиран поземлен имот XІV-30 в кв.7 с площ 670 кв.м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №528/24.09.2019 г., с начална тръжна цена 8 246,00 лв. /осем хиляди двеста четиридесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.381 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11021 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1005/05.11.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 121,23 /сто двадесет и един лв. и 23 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.395 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 31049 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1006/05.11.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 341,54 /триста четиридесет и един лв. и 54 ст./ лв.

III. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.
1. Поземлен имот с идентификатор 38176.3.502 в землището на с. Комунига, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14062 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №578/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 154,68 /сто петдесет и четири лв. и 68 ст./ лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 80830.5.558 в землището на с. Черна нива, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19309 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №579/19.06.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 193,09 /сто деветдесет и три лв. и 09 ст./ лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 03410.10.302 в землището на с. Бели вир, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1500 кв.м., ТПТ – земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1004/05.11.2020 г., с начална тръжна годишна наемна цена – 16,50 /шестнадесет лв. и 50 ст./ лв.
Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,00 часа на 29.12.2020 г. на цена 15,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 29.12.2020 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА