Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Доклад

Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем

Частична и предварителна оценка

Уведомление

Съобщение от 08.01.2021 г.