Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Допълване на проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, на 29.10.2020 г. в интернет страницата на община Черноочене е публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Черноочене заедно с частична предварителна оценка на въздействието на предложения проект. В едномесечния срок за становища и предложения в общинска администрация е постъпило предложение от фирми, извършващи таксиметров превоз на пътници и е регистрирано с вх.№ 54-01-288 от 25.10.2020 г.
Направено е предложение за включване в Наредба №1 на три нови услуги, както следва:
– Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
– Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство.
– Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници.
След анализ на нормативната уредба на дейността по осъществяване на таксиметров превоз на пътници и поднормативните документи смятаме за законосъобразно и основателно направеното предложение за допълнение на проекта за изменение на Наредба №1. Според последното изменение на Закона за автомобилните превози /ДВ,бр.60 от 2020 г./ считано от 01.01.2021 година, удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато търговецът:
1. отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията;
3. няма публични задължения.
На основание чл.12,ал.14 от ЗАП общинският съвет определя размера на таксите за тези услуги.
До настоящия момент тези такси са определени в Тарифа №5 /одобр.с ПМС №81 от 10.05.2000 г. обн.,ДВ,бр.41 от 19.05.2000 г./ за таксите ,които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се внасят в бюджета на същото министерство.
Предлагам да се запази размера на таксите на същите равнища, докато не настъпят обективни обстоятелства и социално-икономически условия изискващи тяхната корекция.
Във връзка с това предлагам в Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, в §18, ПРИЛОЖЕНИЕ №9 – Такси за административни услуги, Раздел ІІ. За администриране на местни данъци и такси, да се допълни, както следва:

9. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.
10. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – 10 лв.
11. Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници – 10 лв.
Така предложеният текст за допълнение да се включи и в проекта за решения на съответното място.

С уважение,

Кмет на Община:
/А.Осман/