Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 23.11.2020 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене /Приета с Решение №01/14.02.08 г., изм. и доп. с Решение №6/29.01.09 г., изм. и доп. с Решение №04/28.01.10 г., изм. и доп. с Решение №07/27.01.11 г,. изм. с Решение №125/18.12.12 ., изм. и доп. с Решение №79/20.12.13 г., изм. и доп. с Решение №06/29.01.15 г., доп. с Решение №65/18.08.16 г, изм. и доп. с Решение №03/29.01.19 г./.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/