Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени в дневния ред на заседанието.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В община Черноочене е постъпило писмо с изх. № АВиК-01-237 от 12. 03. 2020 г. от Председателя на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К“ ООД – Кърджали, регистриранo с вх. № 06-00-60/16.03. 2020 г., за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 28.04.2020 г. от 13:30 часа, в зала 301, в сградата на Областна администрация – Кърджали.
Разпределението на процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в Общото събрание на Асоциацията е както следва:

Областна администрация Кърджали – 35,0 %
Община Ардино – 4,92 %
Община Джебел – 3,48 %
Община Кирково – 9,32 %
Община Крумовград – 7,58 %
Община Кърджали – 28,70 %
Община Момчилград – 6,91 %
Община Черноочене – 4,09 %

Заседанието ще протече в следния дневен ред:

1.Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2019 год.,в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2019 г., в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

3. Приемане на бюджета на Асоциацията за 2020 год., съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1, във вр. с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК;

4. Други. Представяне на изготвена от ВиК оператора Инвестиционна програма за 2020 г. Обсъждане на процедурата за проверка и приемане на инвестициите.

Съгласно Закона за водите е необходимо Общинския съвет да даде мандат на представителя на общината в АВиК за гласуване по отделните точки на дневния ред и да определи заместващ представителя на общината, когато той е възпрепятстван и не може да присъства лично на общото събрание.
За участието на представител на община Черноочене и за неговото отношение по дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на АВиК-Кърджали, предлагам Общински съвет-Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198e, ал.3 и 5 от Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № АВиК-01-237 от 12.03.2020 г. и вх. № 06-00-60/ 16.03. 2020 г. за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ Кърджали,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

РЕШИ :

1. ОПРЕДЕЛЯ Ферхад Шабанали Ферхад – заместник- кмет на община Черноочене за заместващ представителя на Община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- гр. Кърджали, при невъзможност на титуляра да участва в насроченото на 28.04. 2020 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията.
2. ДАВА МАНДАТ на Айдън Ариф Осман- кмет на община Черноочене, в качеството му на представител на община Черноочене в Общото събрание на Асоциацията за представяне на позицията на общината по точките от дневния ред на заседанието, насрочено на 28.04. 2020 г., както следва:

– по т. 1 – да гласува за приемане на годишния отчет за дейността на АВиК за 2019 г., в изпълнение на чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на АВиК /ПОДАВиК/;
– по т. 2 – да гласува за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на АВиК за 2019 г. , в съответствие с чл.9, ал.2 от ПОДАВиК ;
– по т. 3 – да гласува за приемане на бюджета на АВиК за 2020 г. , съгласно чл.198в, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.21, ал.1 от ПОДАВиК.;
– по т. 4 Да гласува по целесъобразност в интерес на община Черноочене.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
/Кмет на община Черноочене/