Съобщение

Съобщения

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци (НОРМД) на територията на община Черноочене, общинска администрация Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че в срока по чл.26,ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) няма постъпили предложения за изменение и допълнение на представения проект.
Проектът ще бъде внесен за обсъждане и приемане на следващото заседание на Общински съвет – Черноочене.

Кмет на Община Черноочене:
/Айдън Осман/