Доклад

Материали до ОбС, Проекти на нормативни актове

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене /Приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет -Черноочене/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене /Приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет -Черноочене/
Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община..
В тази връзка, след извършена съпоставка се установява, че част от разпоредбите на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет – Черноочене, не уреждат нови положения, въведени с приетите изменения и допълнения на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Това обстоятелство налага Общински съвет – Черноочене да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет – Черноочене, която да е в съответствие с правната уредба, регламентирана в Закона за местните данъци и такси.
С приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, се изпълнява задължението по чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
В изпълнение на горното кметът на община Черноочене възложи изработването на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене.
Наред с горното, кметът на община Черноочене възложи извършването на частична предварителна оценка на въздействието, съгласно изискването на чл.20, ал.2 от Закона за нормативните актове.
Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене сочат, че не се очакват значителни последици от прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
В настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, правните норми са систематизирани в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Целите, които се поставят с предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, основно се свеждат до постигане на законосъобразност, съгласно изискванията на чл.8 от Закона за нормативните актове.
Също така целите на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене са законосъобразно определяне правомощията на кметовете и кметските наместници в община Черноочене, съобразно разпоредбата на чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Не са необходими допълнителни финансови или други средства, както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене.
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене не предвижда негативни икономически, социални и финансови въздействия за заинтересованите страни.
Не се предвиждат рискове от приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене.
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене ще позволи на кметовете на кметства и кметските наместници да съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.
Също така общината ще избегне евентуални съдебни спорове със заинтересованите страни.
С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене не се променя административната тежест за община Черноочене и не се налага преструктуриране на общинската администрация.
С оглед изложеното и на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе решение, съгласно предложения проект.

Приложение:
1. Проект на решение на Общински съвет – Черноочене.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на
Н А Р Е Д Б А

за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене

/Приета с Решение № 64 по Протокол № 07 от 21.11.2013 г. на Общински съвет -Черноочене./

§ 1. Създава се чл.16а:

„Чл. 16а./1/ Кметовете и кметските наместници са длъжни да:
1. съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
1а. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
1б. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
4.организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
5. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и инсталациите по чл. 259а, в случаите, определени в чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
8. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места.
9. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;
10. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, и го поставят на видно място.
/2/ При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 1, кметовете и кметските наместници оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:
1. актуализират списъка по ал. 1, т. 10;
2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл. 259, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;
6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Черноочене, влиза в сила от деня на разгласяването и в местните печатни издания.

КМЕТ: ……………………
/АЙДЪН ОСМАН /

Приложения:

Уведомление

Частична предварителна оценка

Проект за изменение и допълнение на наредбата

Съобщение от 23.11.2020 г.

Съобщение от 14.01.2021 г.