Уведомление

Съобщения

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на oбщина Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2021 г.
В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Черноочене предоставя на населението услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Черноочене.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 439 550 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Черноочене до Общински съвет – Черноочене, относно: Одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2021 г.
Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.
Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е основна компонента за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ.
Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.
При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.
Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене.
Предвид тези обстоятелства план-сметката за дейностите по управлението на отпадъците за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, определена съгласно Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене и Наредба №1/20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене.
Приблизителното количество, което се очаква да бъде депонирано през 2021 г./ изчислено съобразно осредненото количество отпадъци депонирани през последните три години/ е 673 т. Планираните разходи за заплащане на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. в размер на 57 225 лв. са изчислени съобразно осредненото количество отпадъци.
Предвид увеличаването на отчисленията по чл.64 и чл.64 от ЗУО, разходите за дейността и събираемостта при настоящите промили се получава недостиг на предвидените приходи от около 100 000 лв.
Именно поради гореизложените причини се налага да бъде увеличена през 2021 г. таксата за битови отпадъци за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/“, при спазване на принципите на възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнали в чл.8, ал.1 от ЗМДТ.
С приемането на настоящото решение на Общински съвет Черноочене се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
С увеличение от 2,0 промила на 1000 върху данъчната оценка на имотите, съответно върху по високата между данъчната оценка или отчетната стойност на имотите на предприятия за 2021 година, на таксата за услугата „Третиране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ за всички имоти, ще увеличи налога за ТБО в общ размер на около 35 450 лева за 2021 г.
При така направените увеличения на ТБО се получава недостиг от около 64 550 лева, който ще бъде покрит от други данъчни и неданъчни приходи на общината.
Заинтересованите лица и организации могат да участват в производство по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: obshtina_chernoochene@abv.bg и obs_chern@abv.bg в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението и чрез обществено обсъждане, което съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено на 23.11.2020 г. от 10 часа в залата на Народно читалище „Пробуда – 1952“, находяща се на адрес: с. Черноочене ул. „Шеста” №10, обл. Кърджали.
Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Черноочене на основание чл.66, ал.1 от АПК и да бъде разгласено чрез поставяне на видни места – информационно табло на Община Черноочене, информационните табла на кметствата на населените места, както и да бъде разгласено чрез местно печатно издание.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация – Черноочене, находяща се в с. Черноочене, ул. „Шеста“ №9 или от публикувания проект за решение.

БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР
Председател на Общински съвет-Черноочене

Приложения:

Уведовление

Докладна записка /сканирано копие/

План сметка