Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2021 г.

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и одобрение план – сметка за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на територията на община Черноочене.

На основание чл.66 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ изготвената план-сметка, включва необходимите разходи за следните дейности:

 • Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 • Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/;
 • Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
 • Отчисленията по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

І. Организация на дейностите.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси, Община Черноочене предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране се осъществяват от фирма „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, съгласно сключен договор №37 от 15.05.2020 г., а дейността  по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината от дейност „Чистота“ при Община Черноочене.

Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2021 г. са определени със Заповед №836/08.10.2020 г. на Кмета на община Черноочене, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

ІІ. Формиране на план-сметката.

 Разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Черноочене – предвидените средства са в размер на 191 325 лв.
 2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидените средства са в размер на 91 000 лв.
 3. Определеният размер на отчисленията по чл.64 от ЗУО за всеки тон депониран отпадък за 2021 г. е 82 лв./тон, съгласно в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Отчисленията по чл.60 от ЗУО е таксата за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото и е в размер на 3,03 лв./тон. Общо необходимите средства са в размер на 57 225 лв.

ІІІ. Начин на определяне на годишния размер на таксата.

Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е основна компонента за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ.

Към настоящия момент не е налична обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.

При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.

В този смисъл е и Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол № 12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене, с което Общински съвет – Черноочене е определил, че при подадена Декларация по чл.16, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, таксата се определя по следния начин:

А) за 1 бр. кофа 120 л. за граждани, за услугите събиране и извозване на ТБО, при честота 2 пъти месечно, за населените места: Габрово, Каблешково, Комунига, Лясково, Нови пазар, Пряпорец, Среднево и Черноочене – 250 лева, а за населените места: Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Водач, Вождово, Възел, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Пчеларово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово, при честота 1  път месечно – 125 лева, като за услугите обезвреждане на ТБО в депо и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота.

Б) за 1 бр. контейнер тип „Бобър“ 1100 л. за предприятия, за услугите събиране и извозване на ТБО, при честота 2  пъти месечно, за населените места: Габрово, Каблешково, Комунига, Лясково, Нови пазар, Пряпорец, Среднево и Черноочене – 900 лева, а за населените места: Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Водач, Възел, Вождово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Пчеларово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово, при честота 1  път месечно – 450 лева, като за услугите обезвреждане на ТБО в депо и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване – 0,0 на 1000 върху данъчната оценка на имота.

В случай, че гражданите и предприятията желаят да се възползват от предоставената възможност за ползване на индивидуални съдове, следва да подадат „Декларация за определяне на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване на база количеството отпадъци”. С декларациите се посочват вида и броя на необходимите съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозване на битовите отпадъци, съгласно заповедта на кмета на общината, както и базовите параметри на недвижимите имоти.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

На територията на община Черноочене на общодостъпни места са поставени контейнери за колективно ползване, поради което не може да се установи конкретното количество на битовите отпадъци, отделено от всеки имот поотделно и въз основа на него да се плати такса. Това би било възможно, ако собственикът на имот посочи броя и вида на съдовете, които са му необходими и честотата на извозването, да осигури място за контейнерите на територията на имота си, а не на улицата. Към момента това е трудно практически и неизгодно икономически, т.е. необходимо е на всеки един потребител да бъде предоставен съд за събиране на отпадъци или на няколко потребители да се предостави един общ съд, като се извършва претегляне и записване на отпадъците.

Доставка на индивидуални съдове и реално измерване на количеството на битовите отпадъци за сградите в режим на етажна собственост е невъзможно без активното участие на управителите на етажната собственост. Следва да се има предвид, че в Закона за управление на етажната собственост освен първоначалната регистрация не са предвидени начини за последващо взаимодействие и контрол между Общинските администрации и управителите на етажната собственост с оглед установяване на реално живущите в сградата в режим на етажна собственост. Книгите на собствениците се поддържат от управителните съвети и същите не се представят в общинските администрации при промяна на броя на живущите, което от своя страна води до невъзможност за реално определяне броя на ползвателите на услугите по организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо. Следва да се има предвид и съществуването на още една пречка за въвеждане на този начин на определяне на такса битови отпадъци, каквато се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна собственост.

При така действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци. Към настоящият момент за въвеждане на реално измерване на количеството е необходимо закупуване на техника, съдове и изграждане на обособени за събиране на отпадъци помещения, служители, които да контролират измерването и броя на ползвателите в сградите с режим на етажна собственост, както и внедряване на изцяло нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци до депо.

За всичко това е необходимо технологично време и огромен финансов ресурс, с какъвто Община Черноочене към настоящия момент не разполага, поради което е отложено и влизането в сила на въведените промени на нормативната уредба на националното законодателство. От изложените дотук мотиви става ясно, че е невъзможно определянето на такса битови отпадъци според генерираното количество отпадъци.

Практиката показва, че съдовете в даден квартал или място се ползват от домакинствата от съседен такъв. При групово ползване на съдовете за смет освен домакинствата, същите се ползват и от офиси, магазини и др. нежилищни имоти.

При това положение обективно е невъзможно да се определи обема на генерираните отпадъци от отделния ползвател, тъй като в община Черноочене не е внедрена технология и методика за определяне на количеството на битовите отпадъци.

Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Законодателят е поставил в определена и императивна последователност начините на определяне размера на таксата. Основният начин е според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството се преминава към определяне на такса в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

Предвид тези обстоятелства план-сметката за дейностите по управлението на отпадъците за 2021 г. е разработена на база досегашната основа, определена съгласно Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, както следва:

 1. За жилищни имоти на граждани и предприятия – в промили пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга поотделно.
 2. За нежилищни имоти граждани – в промили пропорционално върху данъчната оценка на имота, за всяка услуга поотделно.
 3. За нежилищни имоти предприятия – в промили пропорционално върху по – високата между данъчната оценка или отчетната стойност на имота, за всяка услуга поотделно.
 4. За гражданите, подали декларация за ползване на индивидуални съдове за отпадъци, таксата се определя според вида на съда – 1 бр. кофа и според честотата на събиране и извозване, съгласно Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене.
 5. За предприятията, подали декларация за ползване на индивидуални съдове за отпадъци, таксата се определя според вида на съда – 1 бр. контейнер тип „Бобър“ 1100 л. и според честотата на събиране и извозване, съгласно Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г. на Общински съвет – Черноочене.
 6. За имоти, намиращи се извън районите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци – определения промил за обезвреждане в депо и определения промил за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

По годишното облагане на имотите за 2020 г. целият облог на имотите е 240 000 лв. В план-сметката за 2020 г. са включени приходи от ТБО в размер на 190 000 лв. /приспаднати са отстъпката от 5 % за платилите налога си до 30 април/. Разликата се покрива от други данъчни и неданъчни приходи на общината.

При направения подробен анализ на разходите за дейностите за 2021 г. е видно следното: Отчисленията по чл.64 от ЗУО се увеличават от 40 лв./тон през 2017 г. на 45 лв./тон за 2018 г., на 57 лв./тон за 2019 г., на 69 лв./тон за 2020 г. и 82 лв./тон за 2021 г. Количеството на извозените битови отпадъци е 725 тона през 2017 г., 708 тона през 2018 г. и 587 т. през 2019 г.

Приблизителното количество, което се очаква да бъде депонирано през 2021 г./ изчислено съобразно осредненото количество отпадъци депонирани през последните три години/ е 673 т. Планираните разходи за заплащане на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2021 г. в размер на 57 225 лв. са изчислени съобразно осредненото количество отпадъци.

Предвид увеличаването на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, разходите за дейността и събираемостта при настоящите промили се получава недостиг на предвидените приходи от около 100 000 лв.

Именно поради гореизложените причини се налага да бъде увеличена през 2021 г. таксата за битови отпадъци за услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/“, при спазване на принципите на възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнали в чл.8, ал.1 от ЗМДТ.

С приемането на настоящото решение на Общински съвет Черноочене се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

С увеличение от 2,0 промила на 1000 върху данъчната оценка на имотите, съответно върху по високата между данъчната оценка или отчетната стойност на имотите на предприятия за 2021 година, на таксата за услугата „Третиране на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ за всички имоти, ще увеличи налога за ТБО в общ размер на около 35 450 лева за 2021 г.

След така направените увеличения на ТБО се получава недостиг от около 64 550 лева, който ще бъде покрит от други данъчни и неданъчни приходи на общината.

Ето защо на основание чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.3, т.2 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 66, ал.3, т.2 от ЗМДТ, одобрява План-сметката за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Черноочене, съгласно Приложение №1.

ІІ.  На основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, определя  размера на таксата за битови отпадъци, в частта и за услугата  „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ за всички имоти – жилищни и нежилищни на задължените граждани и предприятия, като увеличава таксата с 2,0 ‰ /промилa/ на 1000 върху данъчната оценка на имотите на граждани, съответно върху по – високата между отчетната и данъчната стойност на имотите на предприятията, както следва:

 1. За жилищни имоти на граждани и предприятия – от 0,5 ‰/промила/ на 1000 на 2,5 ‰/промила/ на 1000 върху данъчната оценка на имотите на граждани, съответно върху  по – високата между отчетната и данъчната стойност на имотите на предприятията.
 2. За нежилищни имоти граждани – от 1,0 ‰/промила/ на 1000 на 3,0 ‰/промила/ на 1000 върху данъчната оценка на имотите на граждани.
 3. За нежилищни имоти на предприятия и общината – от 1,0 ‰/промила/ на 1000 на 3,0 ‰/промила/ на 1000 върху по – високата между отчетната и данъчната стойност на имотите на предприятията.

III. Всички досегашни размери на таксата за битови отпадъци за услугите „Събиране и транспортиране  на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране за жилищните и нежилищните имоти на задължените граждани и предприятия, във всички населени места на общината, определени с Решение №126 от 18.12.2012 г. по Протокол №12/18.12.2012 г., остават в сила и за 2021 година.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН   

Кмет на Община Черноочене

Съгласували:

Кенан Нешад, директор дирекция „Специализирана администрация“

Наим Реджеб, юрисконсулт на Община Черноочене

Изготвил:

Исмет Исмаил, Началник отдел „Местни данъци и такси“

 

Приложение №1

Приходи по видове източници Общо:  439 550  лв.
1. От такса за битови отпадъци                    275 000 лв.
2. Други целеви източници (за закупуване на контейнери  тип „Бобър“ за разделно събиране и указателни табели) 100 000 лв.
3 Други данъчни и неданъчни приходи 64 550 лв.
Необходими разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ
I „Сметосъбиране и сметоизвозване“
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци бр. лв. сума
а Закупуване на контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране 100 840 84 000
б Закупуване на кофи пластмасови тип „Мева“ 100 110 11 000
В Указателни табели (стикери за) контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране 16 000
                                                     Всичко:     111 000
2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци от жилищни и нежилищни имоти 191 325
                                                     Всичко:     191 325
II „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения“ тон лв. сума
1 Отчисления по ЗУО 673 85,03 57 225
а Отчисления по чл.60 от ЗУО 673 3,03 2 039
б Отчисления по чл.64 от ЗУО 673 82,00 55 186
III „Чистота на териториите за обществено ползване“
1 Почистване на улици, площади, алеи, паркове, 80 000
зони на общински пътища, на нерегламентирани сметища, косене на зелени площи, пръскане срещу паразити и др.
ОБЩО:  I+II+III     439 550

Приложения:

Докладна записка /сканирано копие/

План сметка

Уведовление

Протокол ТБО от 24.11.2020 г.

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗНА ТБО от 24.11.2020 г.