Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и проявен интерес от инвеститори, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4; чл.35, ал.1; чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.33, ал.1, т.1; чл.34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС на ОбС – с. Черноочене, предлагам на Общинския съвет за обсъждане и определяне на пазарна цена за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим поземлен имот с идентификатор 58731.703.63 с площ 491 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №761/01.10.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 10 942,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и два лв. и 00 ст./ без ДДС.
Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – с. Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4; чл.35, ал.1; чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.33, ал.1, т.1; чл.34, ал.1 и чл.43 от НРПУРОС, определя пазарна оценка за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим поземлен имот с идентификатор 58731.703.63 с площ 491 кв.м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, актуван с Акт за частна общинска собственост №761/01.10.2020 г., оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 10 942,00 лв. /десет хиляди деветстотин четиридесет и два лв. и 00 ст./ без ДДС.

Изготвил:
Спец. „ОС”:
/Ш. Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-
дирекция “ОА”:
/Н. Салим/ С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА