Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 12.10.2020 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарни цени на имоти – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот – частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно прекратяване на съсобственост върху имот – частна общинска собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
приемане на решение за даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка, за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, върху 30 кв.м. от УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, на Сейхан Сейдахмед Мехмед.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация / ПУП – ПУР / за осигуряване достъп от улица с идентификатор 51994.802.109 по КККР на с.Нови пазар до имот с идентификатор 35047.8.420 по КККР на з-ще с.Каблешково.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене».
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

11.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/