Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 277 в землището на с.Пчеларово , общ.Черноочене».

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В община Черноочене е постъпило Заявление с вх.№54-00-68 от 17.08.2020год. от «Бамес Агро» ЕООД с.Пчеларово за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план/ПУПІПП/ за трасе на подземен ел. кабел за захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово за земеделски нужди на собственника. Съгласно предложеното проектно трасе подземния ел. кабел преминава през следните поземлени имоти, общинска собственост: ПИ 58829.173.270 и ПИ58829.173.277 в землището на с.Пчеларово и ПИ48307.31.108, ПИ48307.15.89, ПИ58307.30.93 и ПИ48307.30.2 в землището на с.Минзухар , общ.Черноочене.
За реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на подземен ел. кабел за захранване с ел. енергия на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово е необходимо Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.124б и чл.126, ал.6 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.8 от ЗОС да разреши изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на подземния ел.кабел и да изрази предварително съгласие за прокарване на подземния ел. кабел през общински имоти ПИ 58829.173.270 и ПИ58829.173.277 – полски пътища в землището на с.Пчеларово, и ПИ48307.31.108 – полски път, ПИ48307.15.89 и ПИ58307.30.93 – местни пътища и ПИ48307.30.2 – пасище в землището на с.Минзухар , общ.Черноочене , съгласно регистъра на засегнатите имоти към предложеното трасе на подземния ел. кабел.

Предлагам на Общински съвет – Черноочене да обсъди и приеме приложения проект на решение към настоящата докладна записка.

Приложение:1. Предложение за ПУП – ПП на трасето на подземен ел. кабел за захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово
2. Проект на Решение

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
август, 2020год. Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб
изготвила:инж. Н.Милева

Приложение:
20200917092712382

Проект!
Р Е Ш Е Н И Е №……………….

от ……………………………2020година

Общинския съвет -с.Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.124б и чл.126, ал.6 от ЗУТ, чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.8 от ЗОС приема следното Решение:
1. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава да се изработи Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / на трасето на подземен ел. кабел за захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 58829.173.27 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене

2. Общинския съвет – с.Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП / на трасето на подземен ел. кабел, преминаващо през поземлени имоти в землището на с.Пчеларово и землището на с.Минзухар, общ.Черноочене .

3. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за преминаване и прокарване на ел. кабел от обект «Външно кабелно захранване на бункерна помпена станция към сондажен кладенец в ПИ 58829.173.27 277 в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене» през общински имоти ПИ 58829.173.270 и ПИ58829.173.277 – полски пътища в землището на с.Пчеларово и общински имоти ПИ48307.31.108 – полски път, ПИ48307.15.89 и ПИ58307.30.93 – местни пътища и ПИ48307.30.2 – пасище в землището на с.Минзухар , общ.Черноочене , и по улица в урбанизираната территория на с.Минзухар, съгласно регистъра на засегнатите имоти към предложеното трасе на подземния ел. кабел.

4. Общинския съвет – с.Черноочене определя срок на валидност 1година на предварителното съгласие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ Б. ГАЗИЮМЕР /