Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Фитнат Вели Шаин – съсобственик, за закупуване на частта на общината в съсобствен имот, УПИ ХІІ, кв.3 по КРП на с. Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали.
Общата площ на имота възлиза на 496 кв.м., като 320/496 кв.м. от него е собственост на Фитнат Вели Шаин, съгласно нотариален акт №84, том 1, рег.№1643, дело №82/2010г., а 176/496 кв.м. е общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост №562/08.06.2020 г.
Извършена е оценка на пазарната стойност на общинския дял от имота от независим лицензиран експерт оценител, която възлиза на 1 889,00 /хиляда осемстотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и изготвена оценка от оценител, член на КНОБ, предлагам Общински съвет да определи пазарната цена на имота и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36, ал.1 във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от НРПУРОС Общински съвет да приеме решение за продажба на 176/496 кв.м., разположен в западната страна на УПИ ХІІ, кв.3 по КРП на с. Минзухар на Фитнат Вели Шаин – съсобственик, на цена по оценка 1 889,00 /хиляда осемстотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
Мотиви: Съгласно чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс по ред определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, когато лицата , на които може да се извърши продажба, са определени в закон. В Закона за собствеността, в чл.33, ал.1 е уредено, че при продажба на дял от имот, който е в режим на съсобственост, за останалите съсобственици възниква потестативно право да закупят от продаващия съсобственик неговата част при определените от него условия, преди имотът да бъде предложен на трети лица. Законът за собствеността определя съсобственика, като лице на което може да се продава дял от съсобствения имот без търг.
В Общинската НРПУРОС в чл.36, ал.1 също е установено, че продажбата на имот – частна общинска собственост се извършва без търг или конкурс, когато сделката е между общината и лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет-Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.1, т.2 от НРПУРОС,

РЕШИ:

1.ОПРЕДЕЛЯ пазарната цена за продажбата на 176/496 кв.м. от УПИ ХІІ, кв.3 по КРП на с. Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, актуван с акт за общинска частна собственост №562/08.06.2020 г. и оценен от независим лицензиран експерт оценител на цена 1 889,00 /хиляда осемстотин осемдесет и девет лв. и 00 ст./ лв. без ДДС.
2.ПРОДАВА на Фитнат Вели Шаин – съсобственик, с право на собственост върху 176/496 кв.м. от имота, установен с нотариален акт №84, том І, рег.№1643, дело №82/2010 г.
3.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да издаде заповед и сключи договор за продажба.

Изготвил:
Спец. “ОС“
/Ш. Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/

Директор дирекция „ОА“
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА