Докладна записка

Материали до ОбС

Относно:
1. Приемане на решение за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАНЕ на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 305,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, върху 30 кв.м. от УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, одобрен със Заповед №465 от 19.09.2011 г. на кмета на община Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №654/09.07.2020 г., на заявителя Сейхан Сейдахмед Мехмед, съгласно подадено от него Заявление с вх. № 94-00-877/08.06.2020 г., като собственик на жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 17.02.2010 г. и Разрешение за строеж № 17/13.05.2014 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене, за изграждане на едно¬етажна пристройка за гараж към жилищна сграда, построена в гореописания общински недвижим имот, на об¬щата имотна граница с УПИ III, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, собственост на община Черноочене, съгласно АЧОС № 655/09.07.2020 г.
2. Приемане на решение, на основание чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията, за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ на Сейхан Сейдахмед Мехмед да изгради едно-етажна пристройка за гараж към собствената си жилищна сграда, построена в УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 17.02.2010 г. и Разрешение за строеж № 17/13.05.2014 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене, на об¬щата имотна граница с УПИ III, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, собственост на община Черноочене, съгласно АЧОС № 654/09.07.2020 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В Община Черноочене е постъпило Заявление с вх. № 94-00-877/08.06.2020 г. от Сейхан Сейдахмед Мехмед от с. Божурци, общ. Черноочене до кмета на община Черноочене, с което заявителят моли да му бъде учредено право на пристрояване върху 30 кв.м. от УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 654/09.07.2006 г.
Към заявлението са приложени изискуемите документи, установяващи правото на заявителя да му бъде учредено право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС.
Видно от Разрешение за строеж № 17/13.05.2014 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене и Акт № 14/20.12.2014 г., учреденото право на строеж от община Черноочене на Сейхан Сейдахмед Мехмед с Договор за учредяване право на строеж от 17.02.2010 г. е реализирано от Сейхан Сейдахмед Мехмед, като същият е собственик на жилищна сграда, построена върху УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № 465 от 19.09.2011 г. на кмета на община Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 654/09.07.2020 г.
Видно от АЧОС № 655/09.07.2020 г., УПИ III, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене е частна общинска собственост на община Черноочене.
Предвид изложеното, моля Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС във вр. с чл.42 чл.43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене и чл.21, ал.5 от ЗУТ да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.42 чл.43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене, ДАВА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВА пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 305,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, върху 30 кв.м. от УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, одобрен със Заповед № 465 от 19.09.2011 г. на кмета на община Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 654/09.07.2020 г., на Сейхан Сейдахмед Мехмед, като собственик на жилищна сграда, построена в УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 17.02.2010 г. и Разрешение за строеж № 17/13.05.2014 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене, за изграждане на едно¬етажна пристройка за гараж към жилищна сграда, построена в гореописания общински недвижим имот, на об¬щата имотна граница с УПИ III, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, собственост на община Черноочене, представляващ частна общинска собственост на община Черноочене, съгласно АЧОС № 654/09.07.2020 г.
2. Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията ДАВА СЪГЛАСИЕ на Сейхан Сейдахмед Мехмед да изгради на об¬щата имотна граница с УПИ III, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, представляващ частна общинска собственост на община Черноочене, съгласно АЧОС № 655/09.07.2020 г., едно¬етажна пристройка за гараж към собствената си жилищна сграда, построена в УПИ IV, кв. 6 по ПУП-ПЗ на с. Божурци, общ. Черноочене, въз основа на отстъпено право на строеж от община Черноочене с Договор за учредяване право на строеж от 17.02.2010 г. и Разрешение за строеж № 17/13.05.2014 г., изд. от гл. архитект на община Черноочене.

КМЕТ: …………………
/ Айдън Осман /

Съгласувал: ………………….
/ юрк. Наим Реджеб /

Изготвил: …………………
/ инж. Н. Милева /