Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 06.08.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на мандат 2019-2023 година до края на м.юни 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно информация за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Предложение от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предложение за включване на детските градини в Списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно предложение за включване в Списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно училищната мрежа в Община Черноочене, Област Кърджали, за учебната 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план –Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: Реконструкция на полски път с идентификатор 35047.8.130 в общински път с трайна настилка в землището на с. Каблешково, община Черноочене“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация / ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар, общ.Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождовои с.Драганово, общ.Черноочене.»
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

15.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/