Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождовои с.Драганово, общ.Черноочене.»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С Решение №32 от 16.12.2019год. Общинския съвет – Черноочене разреши изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ на трасето на «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождовои с.Драганово, общ.Черноочене и изрази предварително съгласие за преминаване на оптичния кабел от «Кабелна електронно съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождово и с.Драганово, общ.Черноочене през следните поземлени имоти – полски пътища , общинска собственост, с идентификатори : 44820.15.67, 44820.16.67, 44820.17.67, 44820.19.94, 44820.21.94 и 44820.23.94 в землището на с.Лясково, 55960.3.196 и 55960.3.206 в землището на с.Петелово, 05089.10.124, 05089.10.226 и 05089.10.230 в землището на с.Божурци, 03410.10.546 в землището на с.Бели вир, 68415.16.64 в землището на с.Среднево, и 11805.500.75 в землището на с.Вождово, общ.Черноочене.
С писмо изх.№АО-836/10.07.2020год. МЗХГ, Дирекция «Поземлени отношения и комасация» е изразила становище, че не е необходимо утвърждаване на трасето на оптичния кабел, тъй като отговаря на изискването на на чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
Въз основа на горе изложеното, моля Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, да вземе Решение за одобрение на проекта за Подро- бен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: : «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, с.Бели вир, с.Среднево, с.Вождовои с.Драганово, общ.Черноочене.»
С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2020год. Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб
изготвила:инж. Н.Милева

Приложение:
proekt_rehevie_odobrenie_kabel