Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на Решение за одобрение на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация / ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар, общ.Черноочене.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С Решение №37 от 19.03.2020год. Общинския съвет – Черноочене разреши изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ на с.Нови пазар, общ.Черноочене, с който да се урегулират намиращите се в кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар от 2001год., не урегулирани общински имоти с идентификатори 51994.802.108, 51994.802.106 и 51994.802.77 по Кадастралната карта на с.Нови пазар, общ.Черноочене.
Проектът за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за кв.71 и кв.72 по плана на с.Нови пазар и специализираните Ел. и ВиК схеми към него са разгледани и приети от Експертния съвет при общ.Черноочене. С проекта за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар се предвиждат нови 6 бр. уре- гулирани поземлени имоти за застрояване с жилищни сгради, обслужващите ги улици и елекро и ВиК схеми за снабдяване на бъдещите сгради с ел. енергия и питейна вода. За реализиране на предвиденото с Плана за регулация /ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по плана на с.Нови пазар бъдещо строителство, е необходимо да се одобри и влезе в сила проекта за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар
Въз основа на горе изложеното, моля Общинския съвет – Черноочене на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, да вземе Решение за одобрение на проекта за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по Регулационния план на с.Нови пазар, общ.Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /

с.Черноочене
юли, 2020год. Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб
изготвила:инж. Н.Милева

Приложение:

proekt_reshenie_odobrenie_kv_71_kv_72