Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2020 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене 05 от 06.02.2020 г. ; изм. и доп. с Решение 23 от 06.02.2020 г. ;  изм. и доп. с Решение №30 от 19.03.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №44 от 19.03.2020 г.; изм. и доп. с Решение №51 от 07.05.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №53 от 07.05.2020 г.;  изм. и доп. с Решение №63 от 29.06.2020 г.)

programa_upravlenie_06_2020