Общинският съвет прие важни решения за благоустрояване в община Черноочене

Новини

Решения, касаещи благоустрояването в община Черноочене през тази година бяха приети на третата редовна сесия на Общинския съвет. Председателят му Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 13 основни точки. Една от основните теми беше разглеждане и приемане на внесеното от кмета на общината Айдън Осман предложение за актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи за 2020 година. Кметът разясни, че след направената актуализация общата стойност на предвидените разходи остава, но се променят отделни размери на финансирания по обекти.

Съветниците одобриха и другите две проекто-решения, касаещи издаването записи на заповеди от община Черноочене. Те са в полза на ДФ „Земеделие” и трябва да обезпечат авансово плащане по договор за спечелен проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, както и по проект „Реконструкция на Средно училище „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“.

На заседанието Айдън Осман предложи, а съветниците одобриха, трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища.

Съветниците допълниха и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем чрез търг и маломерни земеделски земи.

Исмет ИСМАИЛ