Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – отменена

Наредби, Съобщения

/приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп.  с Решение №29/21.04.11 г.,  изм. доп.  с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. с Решение №30/05.04.12 г./, изм. Решение №27/04.04.2017 г./,изм. с Решение 73/01.06.2017г. на КАС, изм. и доп. с Решение №01/ 08.01.2018 г., изм. и доп. с Решение №17/ 12.03.2018 г., изм. с Решение 3380/05.03.2020 г. на ВАС на РБ /,отменена с Решение №200 от 06.07.2018 г.,доп.с Решение №3 от 06.01.2020 г на АС-Кърджали и потвърдена отмяна с Решение №7400 от 15.06.2020 г. на ВАС.

nrpupos_otmenena