Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 година 

    УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на чл.140, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг представям за обсъждане и приемане отчета за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 г. 

Общинския съвет  с Решение № 07/29.01.2019г., прие бюджета  на Община Черноочене за 2019 година, в размер на 10 263 007 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  4 878 152 лева, за местни дейности – 5 145 769 лева и за  допълнително финансиране на делeгирани от държавата дейности – 239 086 лева. Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2019 година по местни и държавни дейности. 

І. Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 година

 1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2019г.

През отчетния период бюджета на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери , като промените са отразени в приходната и разходната част на бюджета.   

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1 от 19.02.2019г., № ДПРС-2 от 07.03.2019г., № ДПРС-3 от 25.04.2019г., № ДПРС-4 от 11.07.2019г., № ДПРС-5 от 11.12.2019г. и № ДПРС-6 от 20.12.2019г. извърши корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, в съответствие с чл.16, ал 1 и 2 на Постановление № 344 на МС от 2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  293 428 лева, в т. ч. за: 

 • субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 8 441 лв. 
 • компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 281 746 лв.  
 • компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 3 241 лв.

Корекциите са отразени в бюджета на общината по реда на чл. 56, ал.1 от ЗПФ по дейности и параграфи по ЕБК за 2019г.

Получена е финансова помощ (дарение) в размер на 1000 лева от „СОКОТАБ“ ЕООД, за възстановяване на тротоарна настилка в двора на кметството в с. Петелово.

Получени са средства в размер на 74 909 лв. за организационно техническа подготовка и във връзка с подготовка и произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година. Същите са отчетени по параграф 61-01 „Получени трансфери” /+/. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отразени в делегираните от държавата дейност 117 „Държавни и общински дейности по изборите” по параграфи съгласно ЕБК за 2019г. 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, МФ с писма увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 182 602 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2018г.

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 4 от Постановление № 344 от 2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. МФ с писмо  № ФО-8/18.04.2019г. намали общата субсидия за държавни дейности /§31-11”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини”/ с 5 205 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2019 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“ съгласно ЕБК за 2019г. 

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 38 от Постановление № 344 от 2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. и писмо № 0201-177/27.03.2019г. на Министерство на образованието и науката, МФ с писмо  № ФО-9/22.04.2019г. намали общата субсидия за държавни дейности /§31-11”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини”/ с 170 682 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.

Получен трансфер от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 2 500 лева. Получената сума е отразена в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. Получените средства са за ОУ „Васил Левски“ с. Комунига.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 61 от Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка и по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, МФ увеличи общата субсидия за държавни дейности /§31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ с 4 252 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.   

Получени са трансфери от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 19 921 лева. Получените суми са отразени в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. 

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за периода от м. януари до м. декември 2019г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 23 888 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2019 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейност 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2019 година.

Получени са трансфери от Агенция за социално подпомагане в размер на 389 214 лв., които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 4 000 лева. Средствата са за ремонт на паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. в с. Пчеларово, общ. Черноочене.

Получени са средства в размер на 80 944 лв. за организационно техническа подготовка и във връзка с подготовка и произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Същите са отчетени по параграф 61-01 „Получени трансфери” /+/. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отразени в делегираните от държавата дейност 117 „Държавни и общински дейности по изборите” по параграфи съгласно ЕБК за 2019г. 

От преизпълнение на данъчните и неданъчните приходи бюджета на Община Черноочене е актуализиран с Решение на Общински съвет № 22/16.12.2019г., в размер на 275 000 лева.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ в изпълнение на чл.1 от Постановление № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери, с писмо № ФО-63/18.12.2019г. МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 900 000 лева. Средствата са за проект „Рехабилитация на общински път KRZ 1430/1-5, Николово – Черноочене/с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово/ III-5071/“.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ в изпълнение на Постановление № 357 на Министерски съвет от 19.12.2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери, с писмо № ФО-65/18.12.2019г. МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 1 168 лева. Средствата са за разплащане на непредвидени разходи – мостово съоръжение на път KRZ 3468/III-5071, Три могили – Драганово/ – Бърза река.

Получен трансфер от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 5 000 лева. Получената сума е отразена в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. Получените средства са за ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене.

През отчетния период по бюджета на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене са получени средства от МОН и АСП в размер на 42 276 лв. Промяната е отразена по бюджета на училището в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019 г.  

През отчетния период по бюджета на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Лясково са получени средства от МОН за спрени месечни помощи в размер на 40 лв. Промяната е отразена по бюджета на училището в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019 г.

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2019г. е в размер на 12 387 262 лева. 

Изпълнението на приходите в бюджета на Община Черноочене  към 31.12.2019г. е в размер на 11 289 129 лв., като изпълнението на имуществените данъци и на неданъчните приходи е 1 230 496 лева или 96,46 % от годишния план.

Изпълнението на приходната част на бюджета за 2019 година /Приложение № 1/ по показатели е следното: 

ПОКАЗАТЕЛИ Бюджет 2019г.

/план/

Изпълнение към 31.12.2019г.  % съотношение
Данъчни приходи 385 500 лв. 403 458 лв. 104,66 %
Неданъчни приходи   890 156 лв. 827 035 лв. 92,91 %
Всичко трансфери 8 779 777 лв.  8 786 864 лв.      100,08 % 
Финансиране на дефицита  2 331 829 лв. 1 271 772 лв. 54,54 %
Всичко приходи 12 387 262 лв. 11 289 129 лв. 91,13 %
 1. Изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2019 година.

При изготвяне на отчетите за касовото изпълнение към 31.12.2019 година са спазени разпоредбите по Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., ДДС № 20 от 2004 година, както и  издадените през следващите  години от Министерство на финансите писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, включително ДДС № 13 и ДДС № 14 от 2013 година и допълнения към тях въведени с ДДС № 8 от  2014г., ДДС № 5 от  2016г.,  както допълнителни указания дадени с ДДС № 06/23.12.2019 година.  

Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене.    

Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31.12.2019 година са извършени разходи в размер на 11 289 129 лв. /Приложение № 1/, по видове разходи е както следва:   

№ по ред Отчетни параграфи Бюджет 2019г.

/план/ 

Отчет към 31.12.2019г.
1 01 Заплати   3 758 285 лв. 3 605 182 лв.
  2 02 Др. възнаграждения и плащания 824 188 лв. 816 644 лв.
3 05 Осигурителни вноски 938 029 лв. 916 776 лв.
4 10 Издръжка 2 446 680. 2 431 818 лв.
5 19 и 40 Платени данъци, такси и административни санкции и Стипендии 48 375 лв. 48 372 лв.              
6 42 Помощи 55 637 лв. 55 453 лв.            
7 43, 45и 46  Субсидии 144 733 лв. 144 560 лв.
8 51,52 и 53 Капиталови разходи 4 171 335 лв. 3 270 324 лв.
Всичко разходи: 12 387 262 лв. 11 289 129 лв.        


Разходите в отчетните параграфи по т. 8 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи към 31.12.2019г. /Приложение № 2/. 

Изпълнението на разходите по функции към 31 декември 2019 година е както следва:

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 313 410 лв. 603 876 лв. 49 238 лв.
2 Отбрана и сигурност 81 203 лв. 317 893 лв.
3 Образование 3 547 715 лв. 129 529 лв. 102 977 лв.
4 Здравеопазване 50 733 лв. 10 931 лв.
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 607 146 лв. 35 340 лв.
6 Жилищно строителство, благоустр., комунал. стопанство и опазване на околната среда 2 014 029 лв.
7 Почивно дело, култура, религ. дейности 110 755 лв. 97 697 лв. 3 815 лв.
8 Икономически дейности и услуги 8 439 лв. 2 204 403 лв.
ОБЩО РАЗХОДИ 5 719 401 лв. 5 367 427 лв. 202 301 лв.


ІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 година

 1.  Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд” към 31.12.2019 година /Приложение № 3/,  са: 
ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 361 493 лв.  361 493  лв.
Всичко разходи: 361 493 лв. 334 734 лв. 
Финансиране на дефицита  0 лв. 26 759 лв.
 • Получени трансфери 361 493 лв.   
 • Разходи за 2019г. в размер на – 334 734 лв.  
 • Финансиране на дефицита /излишък/ –  26 759 лева.  

ІІІ. Отчет за състоянието на общинския дълг през 2019г. 

През 2019 година Община Черноочене няма поет общински дълг и не е обслужван такъв през отчетния период.

Изготвил:

Мюмюн Бекир

Главен специалист „Бюджет“

Съгласувал:

Неджатин Салим

Директор дирекция „Обща администрация”

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

Наим Реджеб

Юрисконсулт

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН                     

Кмет на Община Черноочене 

 

РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 21, т. 6 от ЗМСМА,  чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 38, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг Общински съвет – с. Черноочене приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Черноочене и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 година, както следва: 

І. Изпълнение на бюджета за 2019 година

 1. Изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2019г.

През отчетния период бюджета на общината е актуализиран съгласно писма на МФ с получени трансфери , като промените са отразени в приходната и разходната част на бюджета.   

На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1 от 19.02.2019г., № ДПРС-2 от 07.03.2019г., № ДПРС-3 от 25.04.2019г., № ДПРС-4 от 11.07.2019г., № ДПРС-5 от 11.12.2019г. и № ДПРС-6 от 20.12.2019г. извърши корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, в съответствие с чл.16, ал 1 и 2 на Постановление № 344 на МС от 2018г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. отпусна целеви трансфери по  § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”,  за делегираните от държавата дейности в размер на  293 428 лева, в т. ч. за: 

 • субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 8 441 лв. 
 • компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 281 746 лв.  
 • компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 3 241 лв.

Корекциите са отразени в бюджета на общината по реда на чл. 56, ал.1 от ЗПФ по дейности и параграфи по ЕБК за 2019г.

Получена е финансова помощ (дарение) в размер на 1000 лева от „СОКОТАБ“ ЕООД, за възстановяване на тротоарна настилка в двора на кметството в с. Петелово.

Получени са средства в размер на 74 909 лв. за организационно техническа подготовка и във връзка с подготовка и произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година. Същите са отчетени по параграф 61-01 „Получени трансфери” /+/. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отразени в делегираните от държавата дейност 117 „Държавни и общински дейности по изборите” по параграфи съгласно ЕБК за 2019г. 

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, МФ с писма увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 182 602 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2018г.

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 4 от Постановление № 344 от 2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. МФ с писмо  № ФО-8/18.04.2019г. намали общата субсидия за държавни дейности /§31-11”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини”/ с 5 205 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2019 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“ съгласно ЕБК за 2019г. 

На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 38 от Постановление № 344 от 2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. и писмо № 0201-177/27.03.2019г. на Министерство на образованието и науката, МФ с писмо  № ФО-9/22.04.2019г. намали общата субсидия за държавни дейности /§31-11”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини”/ с 170 682 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.

Получен трансфер от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 2 500 лева. Получената сума е отразена в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. Получените средства са за ОУ „Васил Левски“ с. Комунига.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 61 от Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка и по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, МФ увеличи общата субсидия за държавни дейности /§31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ с 4 252 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.   

Получени са трансфери от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 19 921 лева. Получените суми са отразени в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. 

В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за периода от м. януари до м. декември 2019г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 23 888 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2019 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейност 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2019 година.

Получени са трансфери от Агенция за социално подпомагане в размер на 389 214 лв., които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019г.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 4 000 лева. Средствата са за ремонт на паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. в с. Пчеларово, общ. Черноочене.

Получени са средства в размер на 80 944 лв. за организационно техническа подготовка и във връзка с подготовка и произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Същите са отчетени по параграф 61-01 „Получени трансфери” /+/. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отразени в делегираните от държавата дейност 117 „Държавни и общински дейности по изборите” по параграфи съгласно ЕБК за 2019г. 

От преизпълнение на данъчните и неданъчните приходи бюджета на Община Черноочене е актуализиран с Решение на Общински съвет № 22/16.12.2019г., в размер на 275 000 лева.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ в изпълнение на чл.1 от Постановление № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери, с писмо № ФО-63/18.12.2019г. МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 900 000 лева. Средствата са за проект „Рехабилитация на общински път KRZ 1430/1-5, Николово – Черноочене/с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово/ III-5071/“.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ в изпълнение на Постановление № 357 на Министерски съвет от 19.12.2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери, с писмо № ФО-65/18.12.2019г. МФ извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, отпусна целеви трансфери по § 31-18 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ” за делегираните от държавата дейности в размер на 1 168 лева. Средствата са за разплащане на непредвидени разходи – мостово съоръжение на път KRZ 3468/III-5071, Три могили – Драганово/ – Бърза река.

Получен трансфер от МОСВ „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“ в размер на 5 000 лева. Получената сума е отразена в параграф 64-01 „Получени трансфери (+) от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/“. Получените средства са за ДГ „Знаме на мира“ с. Черноочене.

През отчетния период по бюджета на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене са получени средства от МОН и АСП в размер на 42 276 лв. Промяната е отразена по бюджета на училището в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019 г.  

През отчетния период по бюджета на ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Лясково са получени средства от МОН за спрени месечни помощи в размер на 40 лв. Промяната е отразена по бюджета на училището в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2019 г.

В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 31.12.2019г. е в размер на 12 387 262 лева. 

Изпълнението на приходите в бюджета на Община Черноочене  към 31.12.2019г. са в размер на 11 289 129 лв., като изпълнението на имуществените данъци и на неданъчните приходи е 1 230 496 лева или 96,46 % от годишния план.

Изпълнението на приходната част на бюджета за 2019 година /Приложение № 1/ по показатели е следното: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Бюджет 2019г.

/план/

Изпълнение към 31.12.2019г.  % съотношение
Данъчни приходи 385 500 лв. 403 458 лв. 104,66 %
Неданъчни приходи   890 156 лв. 827 035 лв. 92,91 %
Всичко трансфери 8 779 777 лв.  8 786 864 лв.      100,08 % 
Финансиране на дефицита  2 331 829 лв. 1 271 772 лв. 54,54 %
Всичко приходи 12 387 262 лв. 11 289 129 лв. 91,13 %

 1. Изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2019 година.

При изготвяне на отчетите за косовото изпълнение към 31.12.2019 година са спазени разпоредбите по Постановление № 344 от 21.12.2018г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., ДДС № 20 от 2004 година, както и  издадените през следващите  години от Министерство на финансите писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на бюджетните предприятия, включително ДДС № 13 и ДДС № 14 от 2013 година и допълнения към тях въведени с ДДС № 8 от  2014г., ДДС № 5 от  2016г.,  както допълнителни указания дадени с ДДС № 06/23.12.2019 година.  

Разходите по бюджета са извършвани в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене.    

Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31.12.2019 година са извършени разходи в размер на 11 289 129 лв. /Приложение № 1/, по видове разходи е както следва:   

№ по ред Отчетни параграфи План -Бюджет 2019г. Отчет към 31.12.2019г.
1 01 Заплати   3 758 285 лв. 3 605 182 лв.
  2 02 Др. възнаграждения и плащания 824 188 лв. 816 644 лв.
3 05 Осигурителни вноски 938 029 лв. 916 776 лв.
4 10 Издръжка 2 446 680. 2 431 818 лв.
5 19 и 40 Платени данъци, такси и административни санкции и Стипендии 48 375 лв. 48 372 лв.              
6 42 Помощи 55 637 лв. 55 453 лв.            
7 43, 45и 46  Субсидии 144 733 лв. 144 560 лв.
8 51,52 и 53 Капиталови разходи 4 171 335 лв. 3 270 324 лв.
Всичко разходи: 12 387 262 лв. 11 289 129 лв.        

 

Разходите в отчетните параграфи по т. 8 (Капиталови разходи) са за обекти по Разчета за финансиране на капиталови разходи /Приложение № 2/.

Изпълнението  на разходите по функции към 31 декември 2019 година е както следва:

№ по ред Функция Държавни дейности Местни дейности Дофинан- сиране
1 Общи държавни служби 1 313 410 лв. 603 876 лв. 49 238 лв.
2 Отбрана и сигурност 81 203 лв. 317 893 лв.
3 Образование 3 547 715 лв. 129 529 лв. 102 977 лв.
4 Здравеопазване 50 733 лв. 10 931 лв.
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 607 146 лв. 35 340 лв.
6 Жилищно строителство, благоустр., комунал. стопанство и опазване на околната среда 2 014 029 лв.
7 Почивно дело, култура, религ. дейности 110 755 лв. 97 697 лв. 3 815 лв.
8 Икономически дейности и услуги 8 439 лв. 2 204 403 лв.
ОБЩО РАЗХОДИ 5 719 401 лв. 5 367 427 лв. 202 301 лв.

ІІ. Отчет  за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 година

Реализираните отчетни  показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд” към 31.12.2019 година /Приложение № 3/,  са: 

ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ
Всичко трансфери 361 493 лв.  361 493  лв.
Всичко разходи: 361 493 лв. 334 734 лв. 
Финансиране на дефицита  0 лв. 26 759 лв.
 • Получени трансфери 361 493 лв.   
 • Разходи за 2019г. в размер на – 334 734 лв.  
 • Финансиране на дефицита /излишък/ –  26 759 лева.  

ІІІ. Отчет за състоянието на общинския дълг през 2019г. 

През 2019 година Община Черноочене няма поет общински дълг и не е обслужван такъв през отчетния период.

Приложения:

B3_2019_4_5907-Prilojenie 1 Capital_2019_4_5907-Prilojenie 2 IB3_2019_4_5907_KSF-Prilojenie 3