Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 29.06.2020 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния
ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Черноочене с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0002-C01 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман – кмет на община Черноочене, относно
издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Черноочене с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0002-C01 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
разрешаване изразходване на финансовите средства по член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за нуждите на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
разрешаване натрупаните средства по чл. 60, ал. 2,т. 1 и 2 и член 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир- публична общинска собственост в землището на с. Пчеларово и землище с. Минзухар чрез предоставянето му под наем.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост в землището на с. Комунига чрез предоставянето му под наем.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на пазарна цена на имот – частна общинска собственост за продажба.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

14.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/