Благоустрояват най-новия квартал в Чернооченe

Новини

Откриване на строителна площадка за рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места беше направено в новият т. нар. „Квартал 4“ в Черноочене. В района са построени над 50 нови къщи, като значителна част са върху общински парцели. Вече е изградена електропреносната, ,ВиК“ и канализационна мрежа.
„Реализацията на проекта е последен етап от 15 годишен труд за създаване и цялостно благоустрояване на квартала“, заяви кметът на Община Черноочене Айдън Осман. Заданието се реализира по спечелен проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
На откриването на строителната площадка присъстваха кметът на Община Черноочене Айдън Осман, представители на общинското ръководство, кметове на населени места, общественици, представители на фирмата изпълнител и надзора на обекта.
Строително-монтажните дейности предвиждат асфалтиране и благоустрояване на улиците по новият т. нар. „Квартал 4“ над административният център на община Черноочене. Освен обновяването на улиците там ще се оформят още паркови пространства и ще се монтира парково осветление.
Общо в 7 населени места – Пряпорец, Среднево, Драганово, Петелово, Габрово, Комунига и Паничково, ще се благоустроят и асфалтират улиците, които имат непосредствена връзка с републиканската пътна мрежа, минаваща през тези села.
Кметовете на населените места благодариха на ръководството на община Черноочене от свое име и от името на жители на населеното място, за реализирането на проекта и поетите ангажименти.
„С приключването на този проект ще подобрим условията за живот на жителите“, каза Айдън Осман.
Исмет ИСМАИЛ