Съобщение

Съобщения

Община Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че съгласно Заповед №336 от 22.05.2020 г. на Кмета на община Черноочене, обявеният търг за 28.05.2020 г. по Заповед №296/07.05.2020 г., за поземлен имот с идентификатор 58731.703.75, площ 572 кв. м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене няма да се проведе.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА