Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, сключен между Община Черноочене и Държавен фонд „Земеделие” и Анекс № BG06RDNP001-7.001-0037-C02 към административен договор е необходимо издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената финансова помощ. Условие за получаването на авансово плащане обаче е представяне от страна на община Черноочене на Запис на заповед, издадена в полза на ДФЗ, в размер 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова.
Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”, сключен между Община Черноочене и Държавен фонд „Земеделие” , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Васил Георгиев Грудев, моля общински съвет Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Упълномощава кмета на община Черноочене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 485549,92 лв. (четиристотин осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и девет и 0,92лв.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” сключен между Община Черноочене и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Черноочене да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0037-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Черноочене , проведено на … , Протокол № … , т … от дневния ред по доклад № … / … при кворум от …….. общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с …. гласа „за”, … „против” и „въздържали се” ….., и е подпечатано с официалния печат на общински съвет …

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на община Черноочене