Докладна записка

Материали до ОбС

Относно:
1. Приемане на решение за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАНЕ на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 574,00 лева /петстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, върху 26 кв.м. от УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №546/05.05.2020г., на Тунчер Бекир Кадир като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 81236.502.60.3.1, съгласно Договор №56/12.10.2005 год., за изграждане на едноетажна пристройка към самостоятелен обект с идентификатор 81236.502.60.3.1, находящ се на първия етаж на сграда с идентификатор 81236.502.60.3, построена в гореописания общински недвижим имот, на об¬щата имотна граница с УПИ VII, кв.14 по плана на с.Черноочене, собственост на Тунчер Бекир Кадир, съгласно Договор вх. №3937/2016 год. и Заявление вх.№94-00-200/29.01.2020год. от Тунчер Бекир Кадир.
2. Приемане на решение, на основание чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията, за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ на Тунчер Бекир Кадир като собсвеник на УПИ VII, кв.14 по плана на с. Черноочене да изгради едноетажна пристройката върху собствения УПИ VII, кв.14 по плана на с. Черноочене при свързано ниско застрояване на об¬щата имотна граница с УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №546/05.05.2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В Община Черноочене е постъпило Заявление с вх. № 94-00-200/29.01.2020 год. от Тунчер Бекир Кадир до кмета на община Черноочене, с което заявителят моли да му бъде учредено право на пристрояване върху 26 кв.м. от УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №546/05.05.2020 г.
Към заявлението са приложени изискуемите документи, установяващи правото на заявителя да му бъде учредено право на пристрояване по реда на чл.38, ал.2 от ЗОС.
Видно от Договор №56/12.10.2005 год., Тунчер Бекир Кадир е закупил от Община Черноочене сграда, понастоящем представляващ самостоятелен обект с идентификатор 81236.502.60.3.1, находящ се на първия етаж на сграда с идентификатор 81236.502.60.3, законно построена върху УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост.
Видно от Договор вх. №3937/2016 год. Тунчер Бекир Кадир е собственик на УПИ VII, кв.14 по плана на с. Черноочене от 2001 год.
Предвиждането на действащият Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/, одобрен със Заповед №33/24.01.2020 на кмета на община Черноочене е за свързано застрояване на общата имотна граница на УПИ IV, кв. 14 и УПИ VII, кв.14 по плана на с.Черноочене от 2001г., с идентификатор 81236.502.61 по КККР на с. Черноочене. Предвиденото застрояване на общата имотна граница е със сгради на един етаж, с жилищно предназначение, като в УПИ IV, кв.14 е предвидена пристройка със застроена площ 26.00 кв.м. към сградата с идентификатор 81236.502.60.3, според границите на собственост на самостоятелен обект с иденти-фикатор 81236.502.60.3.1, намиращ се на първия етаж от сградата, собственост на заявителя Тунчер Бекир Кадир с документ за собственост Договор ДВ.Вх. № 2980 от 12.10.2005год. и в УПИ VII, кв.14, е предвидена жилищна сграда на един етаж, а в останалата част на УПИ VII, кв.14, след отстоянието от 3м. от общата имотна граница, е предвидена височина до 10м/3ет./
Предвид изложеното, моля Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС във вр. с чл.42 чл.43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене и чл.21, ал.5 от ЗУТ да приеме следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост във вр. с чл.42 чл.43 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет – Черноочене, ДАВА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВА пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 574 лева /петстотин седемдесет и четири лв. и 00 ст./ за учредяване на право на пристрояване, по смисъла на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, върху 26 кв.м. от УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №546/05.05.2020 г., на Тунчер Бекир Кадир като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 81236.502.60.3.1, съгласно Договор №56/12.10.2005 год., за изграждане на едноетажна пристройка към самостоятелен обект с идентификатор 81236.502.60.3.1, находящ се на първия етаж на сграда с идентификатор 81236.502.60.3, построена в гореописания общински недвижим имот, на об¬щата имотна граница с УПИ VII, кв.14 по плана на с.Черноочене, собственост на Тунчер Бекир Кадир, съгласно Договор вх. №3937/2016 год.
2. Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.5 от Закона за устройство на територията ДАВА СЪГЛАСИЕ на Тунчер Бекир Кадир като собсвеник на УПИ VII, кв.14 по плана на с. Черноочене да изгради едноетажна пристройката върху собствения УПИ VII, кв.14 по плана на с. Черноочене при свързано ниско застрояване на об¬щата имотна граница с УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Черноочене от 2001 год., с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, представляващ общински недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №546/05.05.2020г.

КМЕТ: …………………
/ Айдън Осман /

Съгласувал: ………………….
/ юрк. Наим Реджеб /

Изготвил: …………………
/ инж. Н.Милева /