Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 296 от 07.05. 2020 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г., №05/06.02.2020 г., №30/19.03.2020 г., №35/19.03.2020 г. и №51/07.05.2020 г. на ОбС – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.05.2020 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в с. Черноочене за:

I. За продажба на:

1. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.224 с площ 655 кв. м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), с начална тръжна цена 7 100,00 лв. /седем хиляди и сто лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №535/04.02.2020 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.75 с площ 572 кв. м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, с начална тръжна цена 7 096,00 лв. /седем хиляди и деветдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №534/03.02.2020 г.
3. Поземлен имот с идентификатор 58731.703.258 с площ 939 кв. м. по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), с начална тръжна цена 11 684,00 лв. /единадесет хиляди и шестстотин осемдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №536/04.02.2020 г.
4. Урегулиран поземлен имот V-7 в кв.2 с площ 750 кв. м. по КРП на с. Паничково, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7 156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №522/10.07.2019 г.
5. Незастроен ПИ №100,1 в урбанизираната територия на с. Ночево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2 944,00 кв. м., с начална тръжна цена 8 479,00 лв. /осем хиляди четиристотин седемдесет и девет лв. и 00 ст./. без ДДС. Актуван с акт за частна общинска собственост №406/12.09.2018 г.
6. Незастроен ПИ №208 в кв.6 с площ 520 кв. м. по КРП на с. Лясково, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 6 379,00 лв. /шест хиляди триста седемдесет и девет лв. и 00 ст./ без ДДС. Акт за частна общинска собственост №538/12.02.2020 г.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с идентификатор 67893.600.603 в с. Соколите, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 21542 кв. м., ТПТ- земеделска, НТП – ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 215,42 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 52372.600.438 в с. Ночево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 19175 кв. м., ТПТ- земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 191,75 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 52372.600.158 в с. Ночево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12481 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 124,81 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 52372.600.237 в с. Ночево, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14626 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – ливада, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 146,26 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 14221.2.19 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 11948 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 119,48 лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 14221.2.29 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 24533 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 245,33 лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.39 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 12366 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 123,66 лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 14221.3.6 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14653 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 146,53 лв.
9. Поземлен имот с идентификатор 14221.5.1 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 14065 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 140,65 лв.
10. Поземлен имот с идентификатор 29132.11.332 в с. Железник, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 15652 кв. м., ТПТ-земеделска, НТП – нива, категория на земята – четвърта, с начална тръжна годишна наемна цена – 297,39 лв.

Тръжната документация да се продават в Информационния център на община Черноочене до 16,30 часа на 26.05.2020 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие да се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16,30 часа на 27.05.2020 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА