Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2020 год.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 3  от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

         Допълва следния обект към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година:

Имот, който Община Черноочене има намерение да учреди право на строеж:
1 26 кв.м. от УПИ ІV, кв. 4 по КРП на с. Черноочене, общ. Черноочене, с идентификатор 81236.502.60 по КККР на с. Черноочене, общ. Черноочене.

 

 

Изготвил:

 

Спец. „ОС”:

/Ш. Ахмед/

 

Съгласувал:

 

Директор дирекция “ОА”:

/Н. Салим/

  

           С уважение,

 

   АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА