ОбС в Черноочене заседава в пандемични условия за втори път

Новини

Втората редовна сесия в условията на извънредно положение в страната заради коронавируса, проведе днес Общински съвет – Черноочене.

Съветниците се събраха в салона на Народно читалище „Пробуда 1952”, където има възможност за спазване противоепидемичните мерки. Преди заседанието салонът на читалището беше основно дезинфекциран. Всички общински съветници бяха с маски.

Председателят на Общински съвет-Черноочене Бедрие Газиюмер подложи на гласуване проекто-дневния ред от 7 основни и 2 допълнителни точки.

Една от основните теми беше приемането на Наредба за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Черноочене.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че подзаконовия документ урежда реда и процедурата, по която се осъществява поставянето на рекламни, информативни и монументално-декоративни елементи на територията на общината, защитата им от незаконно посегателство, както и принудителното им премахване, когато не отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията.

Одобрен беше Годишен план за развитие на социалните услуги в община Черноочене през 2021 година, внесен за разглеждане от заместник-кмета на Селями Мустафа.

Съветниците разискваха и приеха също Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

Към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Черноочене за настоящата година, бяха допълнени обекти – маломерни земеделски земи.

Бяха приети и други решения.

Исмет ИСМАИЛ