Наредба за преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на община Черноочене

Наредби

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда реда за поставяне и реда за премахване на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 и чл. 57а от Закона за устройство на територията на територията на Община Черноочене.
(2) По реда на тази наредба се поставят и елементи на градското обзавеждане като спирки за обществения транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, градински елементи, часовници и др.
(3) По реда на тази наредба се поставят и съоръженията, които имат за цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, отчитащи специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с увреждания, и проектирани съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
(4) Настоящата наредба не се прилага за поставяне и премахване на рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи по чл.57, ал.1 от ЗУТ.
Чл.2. Преместваем обект по смисъла на тази наредба е обект, предназначен за увеселителна, административна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
Чл.3. Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими имоти, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

Чл.4. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.

Чл.5. Преместваемите обекти могат да се поставят в поземлени имоти: собственост на държавата, общината, физически или юридически лица, върху тротоари, площади и други свободни имоти-общинска собственост с друго обществено предназначение, като с това не трябва да се затруднява общественото ползване на терените, върху които те се поставят, както и да не се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права.

Глава втора
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Раздел I.
Видове проекти, по които се поставят преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане

Чл.6. Преместваемите обекти и елементите на градско обзавеждане се поставят по типови проекти или по индивидуални проекти.
Чл.7. Типовите проекти се одобряват със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Чл.8. Индивидуалните проекти се одобряват със заповед от главния архитект на общината.

Раздел II.
Изисквания към преместваемите обекти и към елементите на градско обзавеждане

Чл.9. Всички преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
3. да не нарушават условията на обитаване;
4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;
7. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;
8. при наличие на основа за поставянето им, тя да се изпълнява под нивото на прилежащия терен или настилка.

Раздел III.
Схеми за поставяне

Чл.10. За поставяне на преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане се одобряват схеми, които определят пространственото разположение, вид, тип, размер и функция на обектите и/или елементите.
Чл.11. (1) Схемите за поставяне се одобряват със заповед от главния архитект на община Черноочене по реда на тази наредба след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
(2) Проектите на схемите за поставяне се одобряват след съгласуване:
1. за държавните имоти – със съответната централна администрация, на която е предоставен имотът, а в останалите случаи – с областния управител;
2. с дружествата-доставчици на вода, енергия и електронни съобщения – в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;
3. с държавните контролни и съгласувателни институции – в зависимост от обхвата на съответната схема и вида на предвидените с нея обекти или елементи;
4. с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство, когато се засягат недвижими имоти – културни ценности.
(3) За имотите-частна общинска и частна-държавна собственост проектът на схемата за поставяне се съобщава по реда на чл. 61 от АПК на собствениците и носители на ограничени вещни права в имота.
(4) В 14-дневен срок от съобщаването могат да се подават писмени възражения и предложения по проекта на схемата за поставяне, които се разглеждат в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаването им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Чл.12. Изменения в схемите за поставяне, изцяло или в отделни техни части, се правят по реда, предвиден за одобряването им.
Чл.13. Местата на съдовете за събиране на отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и други се определят от кмета на община Черноочене по реда на Закона за управление на отпадъците.
Чл.14. Схемите за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията за осигуряване на достъпен вход до сгради се одобряват индивидуално за всяка конкретна сграда по искане на един или на няколко от собствениците в сградата със заповед на главния архитект на Община Черноочене след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.
Чл.15. Разстоянията на преместваемите обекти до сгради и до регулационни и имотни граници се определят със схемата по чл.12 съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Чл.16. Схемите за поставяне с указан начин на поставяне се изработват върху скица от кадастралната карта, а когато липсва такава върху скица от ПУП.
Чл.17. Със схема за поставяне с указан начин на поставяне не може да се предвижда поставяне на преместваеми обекти в урегулирани поземлени имоти с приложен план за застрояване, с изключение на слънцезащитни съоръжения, ако със същите се нарушават предвидените по ОУП на община Черноочене плътност и интензивност на застрояване, както и изискванията за минимална озеленена площ.
Раздел IV.
Поставяне на преместваеми обекти

Чл.18. (1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на община Черноочене.
(2) Разрешение за поставяне се издава на:
1. собственика на имота;
2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от обекта или елемента;
3. лице, притежаващо изрично писмено съгласие от собственика на имота за поставяне на преместваем обект.

Чл.19. (1) Разрешение за поставяне на съоръжения за достъпна среда по чл. 184, ал. 1 от Закона за устройство на територията в съсобствен имот или в обща част на сграда-етажна собственост може да се издаде на един или няколко от собствениците без съгласието на останалите съсобственици в имота, съответно на останалите собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост.
(2) Разрешение за поставяне на съоръжение за достъпна среда за осигуряване на достъпен вход до сгради по чл. 184, ал. 2 от Закона за устройство на територията се издава на един или на няколко от собствениците на сградата, без да се сключва договор за наем с общината.
(3) Мотивиран отказ за издаване на разрешение за поставяне по ал. 1 и 2 може да се постанови само във връзка с неспазване на норми за безопасност, включително тези по ал. 4.
(4) Съоръженията за достъпна среда следва да отговарят на изискванията на Наредба № 4 от 01 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Чл.20. Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект в имот – частна собственост, в който има строеж, за който е установено по предвидения в закона ред, че е незаконен.

Чл.21. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект се представят следните документи:
1. заявление;
2. проектна документация;
3. схема – проект с указан начин на поставяне;
4. доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 18, ал. 2;
5. съгласуване с дружествата-доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект.
(2) Проектната документация по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. архитектурна част;
2. дизайнерска част;
3. инженерна част.
(3) Всички части на проектната документация се подписват от лица с проектантска правоспособност и от заявителя.
(4) Схемата – проект с указан начин на поставяне се изработват върху скица от кадастралната карта, а когато липсва такава–върху скица от ПУП.

Чл.22. Към проектната документация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички случаи се изисква конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.

Чл.23. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.
(2) Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.
(3) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл и обектите подлежат на премахване.
(4) Собственикът на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне или неговото прекратяване и да възстанови терена в предишния му вид.

Чл.24. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Раздел V.
Поставяне на преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия

Чл.25. За поставяне на преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия не се издава разрешение за поставяне и не се изисква схема и проектна документация.

Чл.26. (1) Преместваемите обекти за временно обитаване при бедствия се поставят:
1. в поземлени имоти, собственост на общината, с решение на Общински съвет – Черноочене.
2. в поземлени имоти, които не са собственост на Община Черноочене, след получаване на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот.

Раздел VI.
Поставяне на елементи на градско обзавеждане

Чл.27. (1) Разрешение за поставяне на елементи на градско обзавеждане се изисква само в посочените в тази наредба случаи.
(2) Разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.
(3) За издаване на разрешението за поставяне на елементи на градско обзавеждане не се събират такси.

Чл.28. Обектите и елементите на спирките на обществения транспорт се поставят въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на община Черноочене. Разрешението за поставяне е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт.

Чл.29. (1)В обхвата на спирката на обществения транспорт могат да се поставят само следните елементи и/или обекти:
1. спирков знак с информационно табло за нуждите на обществения транспорт;
2. кошче за отпадъци;
3. спирков навес с маршрутна карта и пейка;
4. павилион за продажба на превозни документи, преса и дребни пакетирани стоки;
5. съоръжение за автоматична продажба на превозни документи;
6. охранителна камера.
(2) Със схемата на спирките на обществения транспорт главният архитект на Община Черноочене определя и типа на всяка спирка.
(3) Елементите в обхвата на спирките на масовия градски транспорт са общинска собственост.

Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.30. Собствениците на преместваеми обекти по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.

Глава четвърта
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.31. (1) Преместваемите обектите по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ се премахват, когато:
1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;
2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
5. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;
6. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;
7. не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ. Констативният акт се връчва на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.
(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
(4) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.
(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.
(6) В заповедта по ал. 3 кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.
(7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по реда на настоящата наредба.
(8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.
(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл.32. (1) Фактическото изпълнение на премахването се възлага от кмета на община Черноочене по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) При възлагане на фактическото изпълнение, кметът на община Черноочене определя дата и час за принудителното изпълнение на заповедта по чл. 32, ал. 3, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.
(3) На определените дата и час по ал. 2, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
(4) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
(5) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината.
(6) Дейностите по премахването се ръководят от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице и се извършват съгласно съставената техническа документация.
(7) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите на противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на района, представител на изпълнителя, представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.
(9) Премахнатият обект се съхранява на определено за това място за срок от шест месеца.
(10) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от изпълнителя и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
(11) За извършените разходи по премахването се съставя протокол от представители на общинска администрация. Когато собственикът на обекта, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването и съхранението са за сметка на общинския бюджет.

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. (1) За нарушения на наредбата на виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на Община Черноочене по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) След връчване на акта по ал. 1 кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.34. (1) Който постави без разрешение за поставяне, преместваем обект, се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица;
(2) Който се ползва от преместваем обект, поставен без разрешение за поставяне, се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 3 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
Чл.35. (1) Който постави или ползва обект в противоречие с издаденото разрешение за поставяне се наказва с глоба от 100 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, то подлежи на премахване.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.
Чл.36. (1) Който, ако е бил длъжен да постави преместваем обект по типов проект, е поставил обект, който не отговаря на утвърдения типов проект, или ако по време на експлоатацията на поставения обект по типов проект го е изменил съществено в отклонение от утвърдения типов проект се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. за физически лица, съответно с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.
(2) Когато нарушителят по ал. 1 не приведе в дадения му от административния орган срок обекта в съответствие с издаденото разрешение за поставяне, преместваемият обект се премахва.
(3) В случай по ал. 2 върху общински имот със загубването на правното действие на разрешението за поставяне се прекратява и наемния договор с общината по вина на нарушителя.
Чл.37. За други нарушения на изискванията на тази наредба се налага глоба от 100 до 5 000 лв. на физически лица, съответно имуществена санкция от 1 000 до 50 000 лв. на еднолични търговци и юридически лица.
Чл.38. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция.
Чл.39. За неуредени в тази глава въпроси се прилага Закона за устройство на територията, Административно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Типов проект“ е повтаряем инвестиционен проект за преместваем обект, елемент на градско обзавеждане, който определя външен вид, конструкция, инсталации, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект по типов проект;
2. „Елементи на градско обзавеждане“ са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, спиркови знаци с информационно табло за нуждите на обществения транспорт (обикновени и електронни), чешми, фонтани, часовници, телефони и др. изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства:
3. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и/или от главния архитект на общината.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти се довършват при условията и по реда на тази наредба.

§4. Наредбата е приета с Решение № 26, взето с протокол №02 от 19.03.2020 г. на Общински съвет – Черноочене.