Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за енергийна ефективност на община Черноочене за периода 2020 – 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 – ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за
целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност.
Във връзка с това е разработена Програма за енергийна ефективност на Община Черноочене за периода 2020-2023 г. Програмата е разработена и сруктурирана въз основа на съществуващите данни за административно – териториалната характеристика на общината, за икономика, за промишленост, за селско стопанство, за инженерна инфраструктура (транспорт, електроснабдяване, водоснабдяване и улично осветление), за сградния фонд и финансиране към момента.
Изготвената програма за енергийна ефективност отговаря и на националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.
Стратегическа цел на програмата е: „Създаване на предпоставки за превръщане на Община Черноочене в енергоефективна община и постигане на устойчиво развитие”. В програмата са дефинирани конкретните цели и мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия, развитие на пазара на енергийните услуги и извършване на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание на Чл.21, ал.2, т.1 от ЗМСМА във връзка с Чл.12 от Закона за енергийна ефективност, ОбС – Черноочене приема “Програма за енергийна ефективност на Община Черноочене 2020-2023 г. ”.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

programa_ee_2020_2023