Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2020 г.

Програми и стратегии

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 05 от 06.02.2020 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 06.02.2020 г.)
programa_upr_23_2020