Наредба за реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене

Наредби

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има за цел да регламентира реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежите, находящи се на територията на община Черноочене и за които са налице условията и предпоставките по чл.196, ал. 3 от ЗУТ.
Чл.2. Строежи, подлежащи на поправяне, заздравяване или премахване по реда на тази наредба, са следните:
а) Строежи, за които е издадена заповед на кмета на общината по чл. 195, ал.4, 5 или 6 от ЗУТ, с която е допуснато предварително изпълнение, поради това, че строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите.
б) Строежи, за които е налице издадена и влязла в сила заповед по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ от кмета на общината и определеният в нея срок за поправяне, заздравяване или премахване на строежа е изтекъл, без заповедта да е изпълнена от заинтересованите лица.
в) недвижими културни ценности застрашени от увреждане или разрушаване, за които е издадена заповед по реда на чл. 73, ал.3, чл.74, ал.1 или чл. 76, ал.2,т.2 от Закона за културното наследство (ЗКН).
Чл.3. Настоящата наредба не се прилага:
а) за премахване на обектите, поставени на основание чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, които се премахват по специалния ред, предвиден в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове въз основа на него, както и които се премахват по реда на ЗКН.
б) за незаконно изградените строежи по смисъла на чл. 225, ал.2 от ЗУТ, които се премахват принудително от органите на ДНСК и строежите по чл. 225а от ЗУТ.
в) за премахване на строежи по реда на чл. 197 от ЗУТ.

РАЗДЕЛ ІІ

РЕД ЗА КОНСТАТИРАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ПО ЧЛ. 195, АЛ.1 ОТ ЗУТ

Чл.4. Кметът на общината назначава комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ (комисията), която установява с протокол състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.
Чл.5. (1) Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат.
(2) Комисията ежегодно изготвя списък с опасните и самосрутващите се сгради на територията на община Черноочене, включително и тези, които представляват недвижими културни ценности и описва подробно тяхното състояние и събира данни за вида и собствеността им.
Чл.6.Комисията по чл. 4 от настоящата наредба задължително отразява писмено в протокола резултатите от изслушването на заинтересованите лица, а при неявяването им за изслушване – отразява номерата на писмата-покани до заинтересованите лица и ги прилага към преписката заедно с обратните разписки за връчването им. Когато писмата не са получени, същите се съобщават по реда на § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Чл.7. (1) В зависимост от вида и състоянието на строежа и вземайки предвид констатациите и препоръките на комисията, кметът на общината издава съответната заповед по чл.195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, с която задължава собствениците за тяхна сметка в определен със заповедта срок да поправят, заздравят или премахнат строежа.
(2) Когато комисията е констатирала и отразила в протокола наличие на непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината или надлежно упълномощен от него заместник кмет допуска предварително изпълнение на заповедта.
Чл.8. Заповедите по чл. 7 от тази наредба се съобщават на заинтересованите лица съгласно чл. 196, ал.4 от ЗУТ по реда на Административно-процесуалния кодекс, във връзка с § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и подлежат на обжалване по реда на чл.215 и сл. от ЗУТ.
Чл.9. Когато комисията установи, че на заварена сграда без постоянен градоустройствен статут се налага значителна конструктивна намеса, за да бъде заздравена и запазена, в правомощията на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ е да прецени дали сградата може да бъде поправена, заздравена и хигиенизирана в обхвата на дейностите, разрешени по чл.53 от ЗУТ, или тя трябва да бъде премахната.

РАЗДЕЛ ІІІ
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОПРАВЯНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СГРАДИ ОТ ОБЩИНАТА

Чл.10. Въз основа констатациите на комисията по чл. 4, при предписан ремонт на сградата и влязла в сила заповед по чл.195, ал. 4 от ЗУТ, собственикът (собствениците) изготвя и представя за съгласуване инвестиционни проекти по всички части и извършва ремонта при спазването им след издаване на строително разрешение от главния архитект.
Чл.11. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта, съгласно чл. 196, ал.3 от ЗУТ, комисията по чл. 4 от настоящата наредба, извършва последващ контрол за състоянието на строежите, за които са налице влезли в сила заповеди по чл. 195, ал. 4 от ЗУТ и чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, касаещи ремонтни и възстановителни дейности.
(2) За строежите по ал.1, за които не са извършени предписаните дейности и строежите представляващи непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, за които е предвидено предварително изпълнение в съответните заповеди по чл.195, ал.4 и 5 от ЗУТ, комисията по чл. 4 установява на място, вида и количеството на необходимите строително-ремонтни работи (СРР) и други мерки по обезопасяване и изготвя прогнозна количествено-стойностна сметка за цялостното изпълнение на всяка отделна заповед.
(3) В случай, че е необходим да бъде изготвен инвестиционен проект за ремонт на съответния строеж, стойността на проекта се включва в количествено- стойностната сметка.
(4) В стойността на проекта се включва и изготвянето на проект за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), когато такъв е необходим и .
Чл.12. За резултатите от проверката по чл.11 се съставя констативен протокол от комисията по чл.4, който се изпраща незабавно, ведно с всички съпроводителни документи на кмета на общината за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка /ако е приложимо/ или сключване на договор ако не е необходимо провеждане на обществена поръчка за изпълнение на описаните в протокола дейности.
Чл.13. Кметът на общината определя отговорното длъжностно лице, което ще упражнява инвеститорски контрол.
Чл.14.(1) Собствениците на сградите, за които има сключени договори за строително-ремонтни работи (СРР), са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите, посочени във влязлата в сила заповед на кмета или в заповедта с допуснато предварително изпълнение.
(2) При неосигуряване на достъп или отказ да се осигури такъв, достъпът се осигурява със съдействието на полицията, която се уведомява едновременно с копие на писмото-уведомление до собственика за датата и часа на започване на съответните видове СРР или дейности по премахване на строежите.
Чл.15.(1) След изпълнение на дейностите по договора по чл.12 и подписване на актове за извършени работи, инвеститорският контрол на възложителя изготвя искане за плащане по реда на СФУК на Община Черноочене, с приложена фактура и съпътстващи документи, съгласно клаузите на договора, заедно с всички други документи за доказани разходи по изпълнение на съответната заповед по чл.195, ал.4 и 5 от ЗУТ.
(2) След изготвяне на счетоводна справка за окончателния размер на направените от общината разходи и съставянето на протокол за извършени разходи по чл.196, ал.6 от ЗУТ, се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл.16. Събраните парични суми по изпълнителните дела, образувани въз основа на издадените изпълнителни листове по предходния член, се превеждат по посочена от общината като взискател сметка за възстановяване в общинския бюджет на разходваните средства, гласувани ежегодно от Общинския съвет за изпълнение на настоящата наредба с бюджета на Общината.

РАЗДЕЛ ІV
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ ОТ ОБЩИНАТА
Чл.17. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно премахване, определен със заповедта, съгласно чл. 196, ал.3 от ЗУТ, звената за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка по изпълнението. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол.
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта, се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.
Чл.18. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 17, ал.1, се извършва предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено- стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол, който се изпраща на собственика (собствениците).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище, или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект и др., това изрично се посочва в протокола по чл. 17, ал.1.
(3) Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците.
Чл.19. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 18, ал.1, се предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване.
Чл.20. (1) След определяне на изпълнител за събарянето, кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица по реда на АПК.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3 от ЗУТ. При отказ, достъпът се осигурява принудително, със съдействието на органите на полицията.
Чл.21. На определените дата и час, представители на звената за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на строежа, преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.
Чл.22. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на общината, като от служителите на общината се съставя опис – в присъствието на представители на органите на МВР – за наличността, вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му.
(3) Извършените разходи са за сметка на собствениците на строежа.
(4) Описаното движимо имущество се съхранява при условията на чл. 89 от Закона за собствеността – непотърсени в едногодишен срок вещи преминават в собственост на общината.
Чл.23. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно лице – представител на изпълнителя и се извършва съгласно становище на инженер –
конструктор или представен конструктивен проект (в случаите, когато такъв е необходим), както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на премахване, изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл.24. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа, от представителите на общинската администрация, експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи се съставя протокол, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по геодезия картография и кадастър.
Чл.25. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена, се извършва от общината, за сметка на собствениците, посочени в заповедта.
Чл.26. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други необходими строителни книжа, както и разходите по провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител /ако е приложимо/ и всички останали консумативи.

РАЗДЕЛ V
РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЗА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл.27. Въз основа на влязлата в сила Заповед на кмета на общината за поправяне, заздравяване или премахване на строежа и Протокол за извършените разходи неразделна част, от който са първичните счетоводни документи за тях, в полза на Община Черноочене се издава заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането по реда на чл.418 от ГПК.
Чл.28. Разходите по премахването на строеж, чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ VІ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 10 000 лв., собственик на строеж или поземлен имот, неизпълнил заповед по чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и създал непосредствена опасност за здравето и живота на други лица.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. юридическо лице или едноличен търговец, собственик на строеж или поземлен имот, неизпълнил заповед по чл. 195, ал. 5 и създал непосредствена опасност за здравето и живота на други лица.
Чл.30. (1) Установяването на нарушенията по тази наредба, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН, доколкото в ЗУТ не е предвидено друго.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от служители на общинската администрация, съгласно чл.238, ал.2, т.1 от ЗУТ.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на община Черноочене.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. “Заинтересовани лица” по смисъла на тази наредба са собствениците на строежите по чл. 195, ал.1 от ЗУТ, собствениците на поземлени имоти, носителите на ограничени вещни права и концесионерите.

§2. Наредбата е приета с Решение № 02, взето с протокол №01 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Черноочене.