Общинският съвет в Черноочене прие Бюджет-2020 г.

Новини

Предлагаме балансиран и реалистичен бюджет 2020 г., въз основата на дългогодишната ни практика и рутина. Нашата политика по отношение на разходите е тяхното прецизиране и повишаване на възможностите в приходната част, което да ни даде възможност за повече инвестиции. Това подчерта кметът на Община Черноочене Айдън Осман по време на първата редовна сесия на Общински съвет – Черноочене за тази година, на която беше приет основния финансов документ на местната администрация.

Предвидените приходи в бюджета на Община Черноочене са в размер над 9,6 милиона лв. Финансовата рамка е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, наличности по сметки в началото на годината и средства, предвидени от местни приходи – от данъци, такси и други неданъчни приходи.

„Запазват се нивата на всички налози от 2019 година“, каза още Айдън Осман. През годините винаги се отнасяме с разбиране към проблемите на селата, без да ги делим по критерии, подчерта още кметът. Той допълчи, че  с тази философия е съставен и списъка с капиталовите разходи за строителство и ремонт през 2020 г. Запазва се дофинансирането на училища, детски градини, културни институции и др.

Бюджет 2020 г. на Община Черноочене беше приет с гласовете на голямо мнозинство от съветниците.

Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали адекватни и навременни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Освен Бюджет 2020 съветниците гласуваха още над 25 решения, между които План за дейността на Общинския съвет през 2020 г. Одобрени бяха Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2019-2023 г., Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. и Програма за управление и разпореждане с общинска собственост.

Общинският съвет със свое решение определи мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни животни, както и правилата за експлоатирането им, през стопанската 2020/2021 г.

Исмет ИСМАИЛ