Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 06.02.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”- с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, създаващи непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2019-2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане бюджета на Община Черноочене за 2020 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
7.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2020/2021 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
8.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
9.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на Общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2020÷2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
10.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
11.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
12.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Нури Хабилов Исмаилов, бивш жител на гр.Хасково, обл.Хасково.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
13.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
14.Предложение от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно изменение в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
15.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на подземлени имоти в не урегулираната /южна/ част на с.Лясково и обслужващата ги улица, започваща от О.т.75 по Кадастрално-регулационния план на с.Лясково от 1993 год., през – О.т.4 – О.т. 5 до О.т. 6, кв.5 по частичната регулация на с.Лясково от 1982 год.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
16.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на изменение в Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.66 и кв.68 и част от улицата от
О.т. 49 до О.т. 50 по Кадастрално-регулационния план на с.Нови пазар, общ.Черноочене от 2001 год.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
17.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на подземлени имоти в идентификатор 35047.8.81 и идентификатор 35047.8.337 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
18.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 58829.142.14 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, за промяна предназначение на част от земеделската земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
19.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
разрешение за изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план / ПУП – ПП / за реконструкция на общински път от с.Нови пазар до селското гробище в местността “Асара”,намираща се до с.Каблешково, общ.Черноочене, с дължина към 210м.
-Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
20.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
определяне на представител на община Черноочене за участие в Управителния съвет на сдружение „За чисти Родопи“.
-Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
21.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно
oтчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2019 година.
-Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

22.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/