Предложение

Материали до ОбС

на основание чл.127, ал.9 от ЗУТ
от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Изменение в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене – окончателен проект, придружен с необходимите схеми и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план е одобрен с Решение №33 на ОбС-Черноочене на заседание от 10.04.2018год. и обнародван в бр38 на Държавен вестник от 08.05.2018год.
Моля на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал1, т.1 и т.3 и ал.3 във връзка с ал.2, т.6 от същия член от ЗУТ и искания от граждани със заявления:
1. Вх.№94-002371/17.12.2019год. от Видает Мустафа Садула, за имот №058002 по КВС на з-ще с.Минзухар.
2. Вх.№94-00-2173/21.11.2019год. от Георги Атанасов Шереметев, за имот №001268 по КВС на з-ще с.Петелово.
3. Вх.№94-00-2176/21.11.2019год. от Байрямали Лятиф Юсуф, за имот №001251 и имот №003022 по КВС на з-ще с.Петелово.
4. Вх.№94-00-1154/30.07.2019год. от Байрам Байрам Саид, за имот №000062 и имот №000063 по КВС на з-ще с.Йончево.
5. Вх.№94-00-1143/30.07.2019год от Стоян Христов Кирилов, за имот №000480 по КВС на з-ще с.Йончево.
6. Вх.№94-00-2263/04.12.2019год от Мюмюн Шукри Мустафа, за имот №000154 по КВС на з-ще с.Каблешково,
Да приемете Решение за разрешаване изработване на изменение на Общия устройствен план/ОУП/ на община Черноочене, за имот №058002 по КВС на з-ще с.Минзухар, имоти №001268, №001251 и №003022 по КВС на з-ще с.Петелово, имот №000062, №000063 и №000480 по КВС на з-ще с.Йончево и имот №000154 по КВС на з-ще с.Каблешково,общ.Черноочене, с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в урбанизирана територия и съответната устройствена зона според инвестиционните намерения на собствениците.
Приложение: 1. Заявления 6 бр.
С уважение,
Кмет на община :
/А. Осман /
с.Черноочене, януари 2020год.
Съгласувал:
изготвила:инж. Н.Милева юрисконсулт Н. Реджеб

Приложение:

Проект за решение