Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2020 година.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 84, ал. 1 и 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от 30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Черноочене и в съответствие с единната бюджетна класификация внасям за обсъждане и приемане проекта на бюджет на Община Черноочене за 2020 г., при следните параметри:

1. Бюджета на Община Черноочене за 2020 година е както следва:

Приходна част

Предвидените приходи в бюджета на Община Черноочене са в размер на 9 687 919 лв., /Приложение № 1/.
Приходната част на бюджета на Община Черноочене за 2020 година, в частта за делегираните държавни дейности е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размерите по чл. 51 от ЗДБРБ за 2020 година, наличности по сметки в началото на годината и средства предвидени от местни приходи: от данъци, такси и други неданъчни приходи.
Частта на приходите с общински характер за общинските дейности е съставен на база прогноза за постъпления от местни данъци и такси, неданъчни приходи и трансфери за местни дейности, утвърдена с чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 година, (обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи).
I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 5 194 966 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 104 034 лв.
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 22 739 лв.
3. Преходен остатък от 2019 година в размер на 113 671 лв., съгласно Приложение № 2.

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 492 953 лв., съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 142 700 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 402 500 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 740 200 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 190 900 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 924 400 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 266 500 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 207 600 лв.
4. Предоставени трансфери в размер на (-) 73 000 лв., за отчисления съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в т. ч. 33 000 лева от преходен остатък от 2019 година и 40 000 лева от план-сметка за дейност „Чистота“.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 35 050 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
7. Преходен остатък от 2019 година в размер на 974 703 лв., съгласно Приложение № 2.
8. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 9 687 919 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 194 966 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 4 162 149 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 330 804 лв.

2. Инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 338 600 лв., съгласно Приложение № 4, като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2020 година е в размер на 1 207 600 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 160 000 лв.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2019г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 6 380 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) в размер на 64 620 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани с приходи с целеви характер в размер на 900 000 лева, които са одобрени с ПМС № 348 от 18.12.2019 г. за частично финансиране на проект „Рехабилитация на общински път KRZ 1430 /1-5, Николово – Черноочене/- с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово/ III-5071/“.

3. Общата численост и разходите за заплати на персонала през 2020 г.
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5а.

3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за местни дейности във функциите „Общи държавни служби” „Образование”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5б.

3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 8 400 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 40 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 114 840 лв., съгласно Приложение № 6.
4.3.2 За спортни клубове – 20 000 лв.
4.4. Да упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 9 060 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 530 лв.

6. Списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2020г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение № 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение №7.

7. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 866 650 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022, 2023 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение № 9.

9. Второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене през 2020 г., съгласно Приложение №10.

10. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 4 552 929 лева.

11. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 4 380 473 лева.

12. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 5 142 лв.

13. Максимален размер на дълга – максималния размер на новия общински дълг за 2020 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

14. Да оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Да възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Да упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Да упълномощава кмета:
17.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Да упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4.2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

19. Да приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2020 година, съгласно Приложение № 11.

Моля, предвид гореизложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

Приема бюджета на Oбщина Черноочене за 2020 година, както следва:
Приходите в размер на 9 687 919 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 5 194 966 лв. в т.ч.:
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 5 104 034 лв.
2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на средствата от ЕС в размер на (-) 22 739 лв.
3. Преходен остатък от 2019 година в размер на 113 671 лв., съгласно Приложение № 2.

II. Приходи за местни дейности в размер на 4 492 953 лв, съгласно Приложение № 1.
1. Местни приходи в размер на 1 142 700 лв.:
1.1. Данъчни приходи в размер на 402 500 лв.
1.2. Неданъчни приходи в размер на 740 200 лв.
2. Трансфери за местни дейности в размер на 1 190 900 лв., в т.ч.:
2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 924 400 лв.
2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 266 500 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 207 600 лв.
4. Предоставени трансфери в размер на (-) 73 000 лв., за отчисления съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, в т. ч. 33 000 лева от преходен остатък от 2019 година и 40 000 лева от план-сметка за дейност „Чистота“.
5. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 35 050 лв.
6. Финансиране в размер на 30 000 лв., които са възстановени суми от предоставена възмездна финансова помощ.
7. Преходен остатък от 2019 година в размер на 974 703 лв., съгласно Приложение № 2.
8. Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на (-) 15 000 лв.

Разходна част

1. Разходната част на бюджета е съставен съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. Разходите в бюджета на община Черноочене са в размер на 9 687 919 лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3
1.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 194 966 лв.
1.2. За местни дейности в размер на 4 162 149 лв.
1.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 330 804 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 2 338 600 лв., съгласно Приложение №4 , като:
2.1. Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи от 2020 година е в размер на 1 207 600 лв.
2.2. Разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински активи в размер на 160 000 лв.
2.3. Разчета за разходите, финансирани с преходен остатък от 2019г. от приходите постъпили от продажба на общински активи в размер на 6 380 лв.
2.4. Разчета за разходите, финансирани със собствени средства (МП) в размер на 64 620 лв.
2.5. Разчета за разходите, финансирани с приходи с целеви характер в размер на 900 000 лева, които са одобрени с ПМС № 348 от 18.12.2019 г. за частично финансиране на проект „Рехабилитация на общински път KRZ 1430 /1-5, Николово – Черноочене/- с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово/ III-5071/“.

3. Утвърждава общата численост и разходите за заплати на персонала през 2020 г. както следва:
3.1. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №5а.

3.2. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за местни дейности във функциите „Образование”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение №б.
3.3. Числеността на персонала и разходите за заплати през 2020 година за дофинансиране на делегираните от държавата дейности във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, съгласно Приложение № 5в.

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 8 400 лв., за „Национално сдружение на общините в Република България” (НСОРБ), Сдружение „Толерантност”, Национална Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България, Националната Асоциация на Секретарите на Общини в Република България и АВиК Кърджали.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели) – 40 000 лв.;
4.3. Субсидии за:
4.3.1. За читалища – 114 840 лв., съгласно Приложение №6.
4.3.2 За спортни клубове – 20 000 лв.
4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 9 060 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 530 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата в община Черноочене, които имат право на транспортни разходи за 2020г. с автобус от местоживеенето им и обратно – съгласно Приложение№ 7.
6.1. Размера на средствата за сметка на бюджета да са в размер на 70 % за лицата по Приложение№ 7.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 866 650 лв., съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022, 2023 г. на Община Черноочене, съгласно Приложение 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет към Община Черноочене, съгласно Приложение №10.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година се определя съгласно чл. 14 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 4 552 929 лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер на 4 380 473 лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 5 142 лв.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми (трансфери) от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Упълномощава кмета:
17.1. Да ползва временно освободените средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината
17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда със средства по т. 4. 2, за всеки отделен случай в размер до две минимални работни заплати.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2020 г., съгласно Приложение № 11.

Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 са неразделна част от настоящето решение.

ИЗГОТВИЛ:
Главен специалист „Бюджет“:
/Мюмюн Бекир/

СЪГЛАСУВАЛИ:

Директор на дирекция „Обща администрация”:
/Неджатин Салим/

Главен счетоводител:
/Севинч Мехмед/

Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Приложение