Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Предоставяне на земеделски земи с признато право на собственост по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./ на наследниците на Нури Хабилов Исмаилов , бивш жител на гр.Хасково, обл.Хасково

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ /обн. – ДВ бр.62 от 2010 г./, Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Докладна записка от Кмета на Общината по искане с вх.№24-00-12/13.01.2020 г. на Общинска служба по земеделие – с. Черноочене, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Предоставя на наследниците на Нури Хабилов Исмаилов, бивш жител на гр.Хасково, общ. Хасково с признато право на собственост, съгласно Решение №22/8 от 24.04.1993 г. и Решение № 43/74 от 25.04.1993 г. на Поземлена комисия с. Черноочене за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землищата на с.Драганово и с.Патица, следните имоти от общинския поземлен фонд:

1.Проектен имот с идентификатор 23114.500.464, в землището на с.Драганово, ЕКАТТЕ:23114, общ. Черноочене, с площ 2.335 дка, начин на трайно ползване – нива, в местността „Аша дере”, при граници и съседи:
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.341
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.367
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.374
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.375
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 23114.500.378

2.Проектен имот с идентификатор 23114.500.448, в землището на с.Драганово, ЕКАТТЕ:23114, общ. Черноочене, с площ 1.500 дка, начин на трайно ползване – нива, в местността „Ал башъ”, при граници и съседи:
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.282
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.414
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.410
Поземлен имот от КККР с идентификатор 23114.500.413
Проектен имот с идентификатор 23114.500.447
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 23114.500.412

3. Проектен имот с идентификатор 55568.7.47, в землището на с.Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 1.498 дка, начин на трайно ползване – пасище,в местността „Гюней тарла”, при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

4. Проектен имот с идентификатор 55568.7.48, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ: 55568, общ. Черноочене, с площ 0.999 дка, начин на трайно ползване – пасище,в местността „Кюклюк”, при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

5. Проектен имот с идентификатор 55568.7.49, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 1.001 дка, начин на трайно ползване – пасище, в местността ,,Гюней тарла”,при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54.
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

6.Проектен имот с идентификатор 55568.7.50, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 1.502 дка, начин на трайно ползване – пасище,в местността „Боджар”, при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54
Поземлен имот от КККР с идентификатор 55568.6.114
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

7. Проектен имот с идентификатор 55568.7.51, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене,с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – пасище,в местността ,,Кюкйери”,при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор55568.7.54
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

8. Проектен имот с идентификатор 55568.7.52, в землището на с.Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене,с площ 1.499 дка, начин на трайно ползване – пасище, в местността ,,Кюкйери”,при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

9. Проектен имот с идентификатор 55568.7.53, в землището на с. Патица, ЕКАТТЕ:55568, общ. Черноочене, с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – пасище, в местността ,,Хашламалък”,при граници и съседи:
Проектен имот с идентификатор 55568.7.54
Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 55568.7.21

С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене